DOKUMENTY WYDAWANE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O TRANSPORCIE DROGOWYM

DRUKI ZWIĄZANE Z DOKUMENTAMI WYDAWANYMI NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O TRANSPORCIE DROGOWYM

 

1. ZEZWOLENIE na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (wniosek z załącznikami - format *.7z)

2. LICENCJA na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób (sam. osobowym, pojazdem 7 do 9 osób) oraz w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (wniosek z załącznikami - format *.7z)

3. ZAŚWIADCZENIE na przewozy drogowe na potrzeby własne (wniosek z załącznikami - format *.7z)

4. ZEZWOLENIE na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób (wniosek - format *.doc)

5. OPŁATY 

OPŁATY związane z wydawaniem dokumentów na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy:

Opłaty za czynności administracyjne pobiera się z tytułu:

- udzielenia licencji, zmiany licencji, przedłużenia ważności licencji, wydania wypisu z licencji, wydania wtórnika licencji oraz przeniesienia uprawnień wynikających z licencji;

- wydania zezwolenia, zmiany zezwolenia, przedłużenia ważności zezwolenia, wydania wypisu z zezwolenia, wydania wtórnika zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego;

- wydania zaświadczenia lub zmiany zaświadczenia, wydania wypisu z zaświadczenia o zgłoszeniu działalności w zakresie przewozów na potrzeby własne;

- udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmiany zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydania wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz przeniesienia uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Wysokość opłat określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Wysokość opłat za wydanie lub udzielenie poszczególnych dokumentów jest uzależniona od:

- okresu ważności,

- liczby pojazdów samochodowych, na które wydaje się wypisy,

- zakresu transportu drogowego,

- rodzaju przewozów,

i jest ustalana każdorazowo przy składaniu wniosku o wydanie poszczególnych dokumentów.

Wyżej wymienione opłaty należy uiścić w kasie tutejszego Starostwa (Brzozów przy ul. 3 Maja 51, I piętro pokój nr 22)

lub na konto Starostwa Powiatowego w Brzozowie 
nr:   72 1240 2324 1111 0010 4331 0666

(dowód wpłaty lub potwierdzenie należy przedłożyć w Wydziale Komunikacji, Transportu i  Dróg, w pok. nr 27)

 

Informacje dotyczące opłaty skarbowej:

- za wydanie zaświadczenia o liczbie pojazdów zgłoszonych do zezwolenia lub licencji - 17,00zł (opłata skarbowa)

- za udzielenie pełnomocnictwa  - 17,00 zł (opłata skarbowa)

Uiszczenia opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego
w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1 lub na konto Urzędu Miejskiego w Brzozowie 
nr:    81 1020 4391 0000 6702 0171 7768

(dowód wpłaty lub potwierdzenie należy przedłożyć w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg, w pok. nr 27)

 

7. Podstawy prawne
- USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych