W skład Zarządu Powiatu w Brzozowie wchodzą:

Jacek ADAMSKI - Przewodniczący Zarządu
Adam JAJKO - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Grzegorz FLOREK - Członek Zarządu
Marek CHĘĆ - Członek Zarządu
Ryszard WESOŁOWSKI - Członek Zarządu


Zadania Zarządu Powiatu:

Art. 26.1. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. - W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.
Art. 32.1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
- przygotowanie projektów uchwał rady,
- wykonywanie uchwał rady,
- gospodarowanie mieniem powiatu,
- wykonywanie budżetu powiatu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z zastrzeżeniem art. 36 ust.
- W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
- Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.

Art. 33. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, powiatowych służb, inspekcji, straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespolona.

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU

 

* * *

Starosta Brzozowski Jacek ADAMSKI

 STAROSTA BRZOZOWSKI
JACEK ADAMSKI

1. Starosta kieruje pracą Starostwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki jego pracy.

2. Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa należy:
   1) organizowanie pracy Zarządu - jako jego przewodniczący,
   2) inicjowanie i organizowanie prac nad kierunkami rozwoju społeczno – gospodarczego Powiatu,
   3) wykonywanie uprawnień kierownika Starostwa, a w szczególności:
       a) organizowanie pracy Starostwa i reprezentowanie go na zewnątrz,
       b) realizacja polityki kadrowej i płacowej w Starostwie,
       c) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy,
   4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
   5) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa,
   6) zlecanie komórkom organizacyjnym Starostwa zadań nie ujętych w szczegółowych zakresach ich działania,
   7) kontrolowanie działalności komórek organizacyjnych Starostwa,
   8) zapewnienie poprawności i terminowości realizacji uchwał podjętych przez Radę i Zarząd,
   9) wydawanie zarządzeń, które są aktami prawnymi zawierającymi jednostkowe rozstrzygnięcia organizacyjne, stanowiska w konkretnej sprawie lub są aktami kierownictwa wewnętrznego,
   10) odpowiedzialność za zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej,
   11) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu.

3. Starosta może upoważnić pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych do wydawania w Jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

4. W celu wykonania zadań, o których mowa w ust. 2 Starosta wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje i polecenia służbowe oraz może udzielać pełnomocnictw do realizacji określonych zadań.

5. Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad:
   1) Wicestarostą,
   2) Dyrektorem – Członkiem Zarządu,
   3) Sekretarzem,
   4) Skarbnikiem,
   5) Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów,
   6) Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
   7) Pełnomocnikiem ds. Ochrony Zdrowia,
   8) Inspektorem Ochrony Danych,
   9) Audytorem Wewnętrznym,
   10) samodzielnymi stanowiskami pracy do spraw:
        a) obsługi prawnej,
        b) kadr,
        c) kontroli,
   11) Wydziałem Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich.

6. Starosta ustala zakres zadań i odpowiedzialności Wicestarosty, Dyrektora – Członka Zarządu, Sekretarza, Skarbnika, naczelników wydziałów, wieloosobowych i samodzielnych stanowisk pracy.

7. Starosta jest zwierzchnikiem służbowym kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

* * *

 

 

WICESTAROSTA BRZOZOWSKI
ADAM JAJKO

1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę i Regulamin.
2. Wicestarosta przejmuje kompetencje i zadania Starosty w czasie:
   1) nieobecności Starosty,
   2) niemożności wykonywania funkcji przez Starostę.
3. Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad:
   1) Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, z zastrzeżeniem § 20,
   2) Wydziałem Architektury i Budownictwa,
   3) Wydziałem Komunikacji, Transportu i Dróg,
   4) Wieloosobowym stanowiskiem ds. inwestycji i zamówień publicznych,
   5) Zarządem Dróg Powiatowych w Brzozowie.