Organizacje pozarządowe

Wybór przedstawicieli do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Brzozowskiego na okres pięcioletniej kadencji 2019 – 2024 był głównym celem spotkania zorganizowanego 10 kwietnia br., które odbyło się w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Brzozowskiego Wiesław Pałka, który dokonał podsumowania działalności rady w poprzednich latach oraz podziękował jej członkom za zaangażowanie i dobrą współpracę. - Przez te ostatnie lata zajmowaliśmy się pisaniem projektów, opiniowaliśmy programy współpracy, zasiadaliśmy w komisjach, w których były dzielone środki finansowe na różne granty. Organizowaliśmy stałe spotkania okolicznościowe, a także konkursy - powiedział Przewodniczący W. Pałka.

Organizacje pozarządowe

Starostę Brzozowskiego na spotkaniu reprezentowała Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich Anna Rymarz, która podczas wystąpienia omówiła działalność stowarzyszeń na terenie powiatu. Przybliżyła uczestnikom posiedzenia podobieństwa oraz różnice pomiędzy stowarzyszeniem rejestrowym a zwykłym. Przedstawiła także informację o prawach organu sprawującego nadzór nad stowarzyszeniami, jak również wynikającymi z tych praw obowiązkami zarządu stowarzyszenia. – Nadzór nad działalnością stowarzyszenia należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. W ramach tego nadzoru starosta ma prawo żądać od zarządu stowarzyszenia dostarczenia z walnego zebrania: odpisów uchwał, list obecności, protokołów a w razie potrzeby stosownych wyjaśnień od władz stowarzyszenia - wyjaśniła A. Rymarz.

Podczas spotkania omówione zostały także problemy dotyczące składania do Urzędu Skarbowego przez wszystkie stowarzyszenia wyłącznie elektronicznego zeznania CIT 8, który to obowiązek został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Obecnie w powiecie brzozowskich zarejestrowanych jest 77 stowarzyszeń, z których najwięcej działa na terenie gminy Brzozów. – Działalność stowarzyszeń w powiecie brzozowskim niewątpliwie przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej w wymiarze materialnym, tj. poprzez troskę o miejsca pamięci, jak również niematerialnym np. organizację różnych kursów, szkoleń czy spotkań – podkreśliła Naczelnik A. Rymarz.

W trakcie posiedzenia przedstawione zostały także możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową stowarzyszeń i fundacji. Informację o działalności Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska” przybliżyła zebranym Kierownik Biura Justyna Kopera. - Zajmujemy się pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków z funduszy unijnych. Przeznaczamy je na potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców, czy też instytucji publicznych, które są zlokalizowane na terenie powiatu brzozowskiego. Jest to nasz obszar działania. Budżet na lata 2016-2022 na realizację działań zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju wynosi 7,6 mln zł, z czego połowa przeznaczona została na dofinansowanie rozwoju przedsiębiorczości i utworzenie nowych miejsc pracy. W ramach pozostałych środków zaplanowano działania mające na celu rozwój przestrzeni publicznej w tym: infrastrukturę drogową, turystyczną, rekreacyjną lub kulturalną oraz działania, która mają poprawić aktywność społeczną mieszkańców – poinformowała J. Kopera. Funkcjonowanie LGD jest ułatwione dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych na realizację działań własnych w tym na spotkania informacyjne, szkolenia oraz projekty współpracy z innymi Lokalnymi Grupami Działania. – W 2019 r. przeprowadzone zostaną uzupełniające nabory na dofinansowanie w ramach infrastruktury publicznej oraz na podejmowanie działalności gospodarczej – dodała J. Kopera, zachęcając członków organizacji pozarządowych do współpracy i wspólnego działania.

Istotnym punktem programu były Wybory Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Brzozowskiego na okres pięcioletniej kadencji. W skład nowej Rady weszli: Wiesław Pałka - Przewodniczący, Zofia Brodzicka i Czesław Kędra - Zastępcy Przewodniczącego, Kazimierz Konieczny – Sekretarz oraz Ewa Toczek - Członek Rady. Gminy powiatu brzozowskiego reprezentować będą przedstawiciele: ks. Wiesław Przepadło, Danuta Czaja, Anna Skórska, Alicja Rymarz, Janusz Data, Andrzej Wawrzak, Zofia Brodzicka, Czesław Kędra, Ewa Toczek, Wiesław Pałka i Kazimierz Konieczny.

Uczestnicy posiedzenia ustalili również plan pracy Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Brzozowskiego w 2019 r. Jego główne cele to między innymi dobra współpraca pomiędzy organizacjami np. Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Brzozowie. Ponadto uczestnictwo w spotkaniach organizowanych raz na kwartał, podczas których członkowie organizacji pozarządowych będą mogli wymieniać się swoimi poglądami, jak również doświadczeniami dotyczącymi pisania czy też prawidłowego wypełniania wniosków o dofinansowanie działań własnych z budżetu państwa oraz pozyskiwania środków unijnych.