Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Radni powiatowi - 26 czerwca br. w trakcie sesji Rady Powiatu w Brzozowie przyjęli sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu, udzielając tym samym Zarządowi Powiatu w składzie: Zygmunt Błaż - Przewodniczący Zarządu, Janusz Draguła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Jacek Adamski - Członek Zarządu, Adam Jajko - Członek Zarządu, Wiesław Marchel - Członek Zarządu absolutorium za 2017 rok.

Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok pozytywnie zaopiniowała również Regionalna Izba Obrachunkowa. Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż omawiając pokrótce zrealizowane w minionym roku inwestycje zaznaczył, że na koniec 2017 roku planowane dochody budżetu powiatu wynosiły 60 milionów 398 tysięcy 987 zł. Zostały wykonane w kwocie 60 milionów 781 tysięcy 521 zł, co stanowi 100,6 procenta w stosunku do planowanej kwoty dochodów. Najwyższy wskaźnik wykazują subwencje – 49 procent, to jest kwotę 29 mln 614 tys. 806 zł oraz dotacje 27 procent- czyli 16 mln 504 tys. 878 zł. Udział dochodów własnych stanowi 24 procent, co daje kwotę ponad 14 mln 661 tys. zł.

Sesja Rady Powiatu

 

Z kwoty wykonanych wydatków w wysokości 62 mln 509 tys. 248 zł - 82 procent czyli ponad 51 mln zł stanowią wydatki bieżące. Pozostałe 18 procent to wydatki majątkowe. Wydatki priorytetowe to wydatki na dziedziny bezpośrednio wpływające na jakość życia mieszkańców. Zaliczyć do nich należy komunikację, ochronę zdrowia, oświatę, bezpieczeństwo, opiekę społeczną.

Łącznie w 2017 roku wybudowano ponad 3,5 km chodników na łączną kwotę około 2 miliony 600 tysięcy zł, z czego połowę stanowiły środki gmin, na terenie których chodniki powstały. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskano kwotę 1 miliona 221 tys. zł i przeznaczono ją wraz z udziałem własnym w kwocie 967 tys. 915 zł na przebudowę dwóch dróg powiatowych, a mianowicie drogi Jabłonica Polska – Jasionów oraz drogi Brzozów – Wara. W ramach własnych środków dokonano przebudowy dróg: Ujazdy – Błażowa w miejscowości Ujazdy, Brzozów – Zmiennica w miejscowości Zmiennica, Jasienica Rosielna – Brzozów w miejscowości Brzozów, Jasienica Rosielna – Brzozów w miejscowości Blizne oraz Jabłonica Polska – Haczów w miejscowości Jabłonica Polska i Haczów.

Do bardzo istotnych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ubiegłym roku należy budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brzozowie oraz termomodernizacja budynku internatu przy ul. Sienkiewicza – wkład finansowy powiatu w realizację tych dwóch zadań w 2017 r. to kwota 3,5 mln zł.

Dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie przekazano dotacje na zakup aparatury medycznej na łączną kwotę około 620 tys. zł.Ponad 275 tys. 200 zł wydatkowano na stypendia naukowe w ramach Funduszu Stypendialnego im. Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki.

Sesja Rady Powiatu

 

Jak podkreślił w swoim sprawozdaniu Starosta Z. Błaż to tylko niektóre z wielu zadań i przedsięwzięć zrealizowanych przez samorząd powiatowy w minionym roku.
Podczas sesji Naczelnik Wydziału Transportu, Komunikacji i Dróg Grzegorz Krynicki przedstawił informację dotyczącą stanu dróg powiatowych, zaś Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Antoni Kolbuch omówił działalność szpitala.

Oprócz uchwały absolutoryjnej podjęto również uchwały w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2017, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2018-2029, zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brzozowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2018 roku, zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza oraz ustalenia wynagrodzenia Starosty Brzozowskiego.
Sesję zakończyły interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wioski.