Sesja Rady Powiatu

O pomocy społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi
XXXIX sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Dwa tematy dominowały w trakcie XXXIX sesji Rady Powiatu w Brzozowie 12 kwietnia 2018 r. Pierwszy zaprezentowany przez Zofię Foryś – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie dotyczył podsumowania działalności tej placówki w minionym roku i omówienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie brzozowskim. Drugi – przedstawiony przez Magdalenę Pilawską – Naczelnika Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu odnosił się do realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.

W przedstawionych sprawozdaniach dokonano wnikliwej analizy i podsumowania tematów. Radni mieli okazję miedzy innymi do przypomnienia jakie zadania realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie i zapoznania się w jakim zakresie zadania te zostały wykonane w minionym roku. Jak zauważyła Kierownik Zofia Foryś w powiecie brzozowskim na koniec 2017 r. funkcjonowało 27 rodzin zastępczych, w których przebywało 47 dzieci, w tym w 18 rodzinach niezawodowych przebywało 18 dzieci, w 2 zawodowych - 6 dzieci, w 12 spokrewnionych – 19 dzieci, zaś w 1 rodzinnym domu dziecka przebywało 4 dzieci. Wśród dzieci przebywających w rodzinach zastępczych powiat brzozowski zapewnił opiekę 19 dzieciom z innych powiatów oraz sfinansował opiekę 9 dzieci pochodzących z powiatu brzozowskiego na terenie innych powiatów. Ponadto w minionym roku pomoc finansową na kontynuowanie nauki otrzymało 13 wychowanków rodzin zastępczych i 2 wychowanków placówek, pomoc na usamodzielnienie - 3 wychowanek placówki oraz na zagospodarowanie - 1 wychowanek rodzin zastępczych. Wszystkie rodziny zastępcze objęte zostały pomocą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, którzy na bieżąco udzielali pomocy merytorycznej przy rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z funkcjonowaniem opiekunów zastępczych.

Na terenie powiatu funkcjonują dwa domy pomocy społecznej, tj. Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych w Brzozowie (88 miejsc) oraz Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Starej Wsi (64 miejsca). W 2017 r. w DPS Brzozów umieszczonych zostało 17 osób, natomiast w DPS Stara Wieś: 2 dzieci. Omawiając zagadnienia dotyczące pomocy społecznej w powiecie należy zaznaczyć, że znajdują się tu również dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej. Jeden funkcjonuje w Starej Wsi, a drugi w Haczowie. Dziewięćdziesiąt procent kosztów związanych z utrzymaniem warsztatów pokrywa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś pozostałe dziesięć – powiat brzozowski.

Pomoc w ramach realizowanego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 r. została wypłacona na łączną sumę 78 tys. 389 zł. Na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej oraz jego działalność wydano kwotę 80 tys. 400 zł. W 2017 r. z mieszkania chronionego skorzystały 3 osoby, udzielane były również poradnictwo socjalne i psychologiczne. Łącznie 17 konsultacji.

Funkcjonujący przy PCPR Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności. Do 31 grudnia 2017 roku wydano 1319 orzeczeń, z czego 273 dotyczyło dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Pozostałe dotyczyły osób dorosłych.

Sesja Rady Powiatu

Z kolejnego sprawozdania, w którym dokonano podsumowania ubiegłorocznej współpracy powiatu brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wynika, że Program współpracy powiatu brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 został uchwalony przez Radę Powiatu w Brzozowie 26 października 2016 roku. Na realizację programu zabezpieczono w budżecie powiatu kwotę 147 tys.725 zł 88 gr. W ramach otwartego konkursu ofert w 2017 r. przyznano dotacje dla 8 organizacji na realizację 10 zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w łącznej kwocie 5 tys. zł oraz ochrony i promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych - łącznie 20 tys. zł. Ponadto 28 organizacji otrzymało dofinansowanie na realizację 38 imprez i przedsięwzięć – poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań powiatu brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2017 w łącznej wysokości 62 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości 60 tys.725 zł 88 gr. została przeznaczona na realizację zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzozowskiego (w Jasienicy Rosielnej). Wszystkie zadania publiczne, imprezy i przedsięwzięcia zostały zrealizowane zgodnie z umowami czy porozumieniami i rozliczone.

W trakcie sesji jednogłośnie przyjęto kilka uchwał, które dotyczyły uchwalenia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2018 - 2019”, określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2018 roku, przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Droga do zatrudnienia - program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na brzozowskim rynku pracy”, wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Brzozowie do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa twoją szansą na zatrudnienie”, w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 17 stycznia 18, 38-200 Jasło w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Priorytet inwestycyjny 8 i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe oraz przyjęcia przez PUP w Brzozowie zobowiązania do pokrycia wkładu własnego w zakresie realizacji tego projektu w formie wkładu pieniężnego. Radni uchwalili również zmianę uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brzozowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Ostatnie uchwały dotyczyły zmian uchwały budżetowej na 2018 rok, zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2018-2027 oraz rozpatrzenia skargi dotyczącej wieloletniego postępowania spadkowego w stosunku do nieruchomości położonej na terenie powiatu brzozowskiego.

Ostatnim punktem sesji były pytania i interpelacje Radnych oraz wolne wnioski, w trakcie których o swojej twórczości i dotychczasowych sukcesach powiedział zaproszony na sesję artysta - Tadeusz Masłyk