Sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na 2017 rok, to jedna z siedmiu uchwał przyjętych podczas XXX Sesji Rady Powiatu Brzozowskiego, która odbyła się 27 kwietnia br.

- Celem głównym programu jest podniesienie świadomości mieszkańców powiatu brzozowskiego na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz promowanie alternatywnych zachowań wobec przemocy poprzez inicjatywy skierowane do dzieci i młodzieży. Chodzi o uwrażliwienie mieszkańców powiatu na objawy występowania przemocy domowej poprzez akcje informacyjne, prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą, propagowanie i wspieranie prawidłowych metod wychowawczych wśród rodziców, zwiększanie świadomości na temat dostępnych form wsparcia dla osób doświadczających przemocy, udzielanie wsparcia i pomocy w sytuacji przemocy domowej – czytamy w opisie projektu przygotowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Brzozowie i koordynującego jego realizację. Program profilaktyczny skierowany jest do rodzin dotkniętych i zagrożonych zjawiskiem przemocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, niedostosowanych społecznie, niezaradnych życiowo, niewydolnych wychowawczo, dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, społeczności lokalnej.

Z danych Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie wynika, że w okresie od stycznia do listopada 2016 roku na 634 interwencje domowe 88 dotyczyło przemocy w rodzinie. W 81 przypadkach sprawcy to mężczyźni, a w 7 kobiety. Ustalono ponadto, że 61 osób popełniało przestępstwo pod wpływem alkoholu (60 mężczyzn i 1 kobieta). Wśród 120 poszkodowanych 85 było kobiet, 16 mężczyzn i 19 dzieci. Trudno natomiast oszacować ilość przypadków przemocy, które nie zostały odnotowane i stwierdzone przez służby do tego powołane. Skala problemu może mieć zatem większy zasięg niż wynika z danych policji.

Przeciwdziałanie przemocy reguluje między innymi ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nakładająca na jednostki samorządu terytorialnego, a także organy administracji rządowej obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Czytamy w niej: „…dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej pomocy i ochrony ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a szczególnie dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami…”.

Pozostałe uchwały przyjęte przez radnych dotyczyły zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzozowskiego w 2017 roku; zmian uchwały budżetowej na 2017 rok, zmian Wieloletniej Prognozy Budżetowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2017-2025, udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krośnieńskiego, udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzozów – termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej 1 w Brzozowie.