Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 27 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godz. 13-tej odbędzie się:

XXX SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie
przy ul. 3 Maja 51.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na 2017 r.”,
b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2017 roku,
c) rozpatrzenia skargi,
d) zmian uchwały budżetowej na 2017 rok,
e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2017-2025,
f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego,
g) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów z przeznaczeniem
na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzozów – termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej 1 w Brzozowie”.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik