XXIX sesja Rady Powiatu w Brzozowie

XXIX sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Radni Rady Powiatu w Brzozowie zebrani na XXIX sesji - 22 marca br. - wysłuchali dwóch sprawozdań za miniony rok. Pierwsze z nich dotyczyło działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie i przedstawiła je Kierownik PCPR Zofia Foryś, drugie zaś zaprezentowane przez Magdalenę Pilawską – Naczelnika Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu podsumowywało realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie należy między innymi pełnienie funkcji organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, pośrednictwo w różnych formach dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymywanych przez samorząd powiatowy zgodnie z algorytmem, realizacja programów finansowanych ze środków PFRON, tj. „Aktywny samorząd”, nadzór nad domami pomocy społecznej znajdującymi się na terenie powiatu, a także prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej. Ponadto w strukturach PCPR funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zofia Foryś - Kierownik PCPR w Brzozowie

Jak zauważyła Kierownik Zofia Foryś w powiecie brzozowskim na koniec 2016 r. funkcjonowało 27 rodzin zastępczych, w których przebywało 51 dzieci, w tym w 11 rodzinach niezawodowych przebywało 17 dzieci, w 3 zawodowych - 10 dzieci, w 12 spokrewnionych - 20 dzieci, zaś w 1 rodzinnym domu dziecka przebywało 4 dzieci. Wśród dzieci przebywających w rodzinach zastępczych powiat brzozowski zapewnił opiekę 20 dzieciom z innych powiatów oraz sfinansował opiekę 8 dzieci pochodzących z powiatu brzozowskiego na terenie innych powiatów. Ponadto w minionym roku pomoc finansową na kontynuowanie nauki otrzymało 13 wychowanków rodzin zastępczych i 2 wychowanków placówek, pomoc na usamodzielnienie -
1 wychowanek placówki oraz na zagospodarowanie - 1 wychowanek rodzin zastępczych. Wszystkie rodziny zastępcze objęte zostały pomocą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, którzy na bieżąco udzielali pomocy merytorycznej przy rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z funkcjonowaniem opiekunów zastępczych.

Na terenie powiatu funkcjonują dwa domy pomocy społecznej, tj. Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych w Brzozowie (88 miejsc) oraz Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Starej Wsi (64 miejsca). W 2016 r. w DPS Brzozów umieszczonych zostało 11 osób, natomiast w DPS Stara Wieś: 1 dziecko. Omawiając zagadnienia dotyczące pomocy społecznej w powiecie należy zaznaczyć, że znajdują się tu również dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej. Jeden funkcjonuje w Starej Wsi, a drugi w Haczowie. Dziewięćdziesiąt procent kosztów związanych z utrzymaniem warsztatów pokrywa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś pozostałe dziesięć – powiat brzozowski.

Pomoc w ramach realizowanego programu „Aktywny Samorząd” w 2016 r. została wypłacona na łączną sumę 66 tys. 992 zł. Na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej oraz jego działalność wydano kwotę 76 tys. 430 zł. W 2016 r. Z mieszkania chronionego skorzystały 3 osoby, udzielane były również poradnictwo socjalne i psychologiczne. Łącznie 22 konsultacji.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności. Do 31 grudnia 2016 roku wydano 1294 orzeczeń, z czego 312 dotyczyło dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Pozostałe dotyczyły osób dorosłych.

Z informacji dotyczącej podsumowania ubiegłorocznej współpracy powiatu brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wynika, że na realizację programu współpracy przeznaczono kwotę 87 tys. zł. Zarząd Powiatu 21 grudnia 2015 r, poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert ustalił zadania priorytetowe przeznaczone do realizacji przez organizacje pozarządowe. Były to zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych, gdzie przewidziano dotację z budżetu Powiatu Brzozowskiego w kwocie 20 tys. zł, z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki z dotacją w łącznej kwocie 27 tys. zł, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – tu przewidziano łączną kwotę dotacji w wysokości 30 tys. zł, oraz z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży gdzie łączna dotacja wynosiła 10 tys. zł. Nabór wniosków zakończył się 22 stycznia 2016 r. Wpłynęło 29 ofert. Po ocenie i dokonaniu podziału środków przez Zarząd Powiatu z oferentami zawarto łącznie 24 umowy na realizację zadań publicznych. Wszystkie zadania objęte dotacjami w 2016 roku zostały wykonane i rozliczone.

XXIX sesja Rady Powiatu w Brzozowie

 

Radni nie mieli pytań i zastrzeżeń do złożonych sprawozdań. Uchwały podjęte w dalszej części sesji dotyczyły dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 roku, organizacji wspólnej obsługi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, zmian uchwały budżetowej na 2017 rok, zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2017-2025 oraz zatwierdzenia udziału w projekcie pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Po interpelacjach Radnych i wolnych wnioskach Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik zakończył sesję.