Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego, że w dniu 22 marca 2017 roku (środa) o godz. 13-tej

w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3 Maja 51 

odbędzie się:

XXIX SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie oraz informacja dotycząca potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
b) określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 roku,
c) organizacji wspólnej obsługi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie,
d) wprowadzenia zmian w statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie,
e) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie,
f) zmian uchwały budżetowej na 2017 rok,
g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2017-2025.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie

Henryk Kozik