Pamiątkowe zdjęcie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uhonorowało kilkanaście spośród 346 Powiatowych Urzędów Pracy z całej Polski za uzyskanie w 2016 roku najwyższej skuteczności działań aktywizacyjnych, podejmowanych wobec osób bezrobotnych. Wśród nagrodzonych znalazł się Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie.
Wyróżnienie odebrał Dyrektor PUP w Brzozowie Józef Kołodziej, podczas uroczystej konferencji z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, zorganizowanej 23 stycznia br. w Katowicach. - Dyplom przyznany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską to dla nas ogromna satysfakcja. To wyróżnienie jest potwierdzeniem prawidłowych i efektywnych działań prowadzonych przez nasz Urząd, skierowanych na łagodzenie skutków bezrobocia w Powiecie Brzozowskim i aktywizację osób bezrobotnych – podkreśla Józef Kołodziej. Jak sam podkreśla działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie nakierowane są m.in. na finansowe wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych, na finansowanie ich przekwalifikowań, uzyskiwanie nowych kwalifikacji. Dla ludzi młodych finansowana jest organizacja staży, a chcący rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej wspierani są środkami finansowymi w formie dotacji. Znaczne środki przeznaczane są na organizację wraz z samorządami robót publicznych i prac interwencyjnych. - Od kilku lat Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie dysponuje corocznie kwotą ok. 15 milionów złotych przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych. Dzięki tym środkom każdego roku wspieramy zatrudnienie od 1500 do 2000 tysięcy osób bezrobotnych. Oprócz tego, dzięki naszej aktywności, pozyskujemy od kilku lat miliony złotych składając i realizując projekty konkursowe ze środków Unii Europejskiej – dodaje Dyrektor J. Kołodziej.
Wręczenie nagrody dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Józefa KołodziejaDziałania te są tym cenniejsze, że bezrobocie w Powiecie Brzozowskim jest wysokie i dotyka dużej grupy osób w wieku aktywności zawodowej. - Podmioty gospodarcze działające na naszym terenie nie są w stanie stworzyć takiej ilości nowych miejsc pracy, które dałyby możliwość zatrudnienia osobom poszukującym pracy. Tym bardziej cieszy fakt, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznając Powiatowemu Urzędowi Pracy w Brzozowie wyróżnienie doceniło nasze innowacyjne działania stosowane na lokalnym rynku pracy, takie jak realizacja programu aktywizacja i integracja, programu „doprowadzenie do zatrudnienia” i programu specjalnego. Doceniło także nasze starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ostatnich trzech latach realizowaliśmy sześć projektów konkursowych, dzięki którym pozyskaliśmy dodatkowo 7 milionów złotych i wsparliśmy zatrudnienie ok. 1500 osób bezrobotnych – akcentuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie.
Jednym z bardzo ważnych wskaźników ocenianych przez Ministerstwo RPiPS jest osiąganie przez powiatowe urzędy pracy efektywności zatrudnieniowej w prowadzonych działaniach. Warto podkreślić, ze efektywność zatrudnieniowa brzozowskiej jednostki jest wyższa od średniej krajowej, co potwierdza, iż działania przez nią podejmowane przynoszą wymierne efekty.
- Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie za ich profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywaniu codziennej pracy. To wyróżnienie jest naszym wspólnym sukcesem – akcentuje Józef Kołodziej. Swoje uznanie pod adresem brzozowskiej jednostki wyraził też Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop, który w okolicznościowym liście postawił ją, jako dobry przykład właściwie prosperującego urzędu pracy w Województwie Podkarpackim.