Podsumowanie stałych Komisji Rady Powiatu w Brzozowie

XXVI sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Radni Rady Powiatu w Brzozowie 29 grudnia obradowali na ostatniej w minionym roku sesji. Tradycyjnie w jej trakcie przewodniczący stałych Komisji Rady Powiatu podsumowali całoroczną pracę i przedstawili plany działalności poszczególnych komisji na rok 2017: Mieczysław Barć - Komisji Rewizyjnej, Zdzisław Szmyd - Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Stanisław Drabek - Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Piotr Wrona - Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Zarówno plany pracy poszczególnych stałych Komisji Rady Powiatu, jak i plan pracy Rady Powiatu, który zaprezentował Przewodniczący Rady Henryk Kozik, zostały jednogłośnie uchwalone.

Ponadto Radni podjęli uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 r., zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2016-2022, powierzenia gminie Haczów zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Haczów, zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, a także przystąpienia do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie projektów pozakonkursowych: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim” oraz „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim”. Ostatnia podjęta uchwała dotyczyła zaciągnięcia zobowiązania przez powiat brzozowski na 2017 r.

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania radnych i wysłuchaniu wolnych wniosków Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż złożył obecnym życzenia noworoczne.