Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 29 grudnia 2016 roku (czwartek) o godz. 13-tej odbędzie się:

XXVI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie
przy ul. 3 Maja 51.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2016 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2016 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2016-2022,
c) powierzenia Gminie Haczów zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Haczów,
d) zatwierdzenia planów pracy Rady Powiatu oraz stałych Komisji Rady Powiatu na 2017 rok.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik