SESJA RADY POWIATU

XXIII sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Sprawom oświatowym i finansom powiatu w dużej mierze poświęcona była XXIII sesja Rady Powiatu w Brzozowie, która odbyła się 26 października br. Uczestniczący w niej Radni i goście zapoznali się z przedstawionym przez Sekretarz Powiatu Ewę Tabisz sprawozdaniem z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji. Starosta Zygmunt Błaż omówił działalność Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Uczestnicy sesji poznali również informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i członków Zarządu Powiatu. Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu Magdalena Pilawska przedstawiła zagadnienia związane z realizacją zadań oświatowych oraz dotyczące wyników egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2015/2016. Z przedstawionych danych wynika między innymi, że w Zespole Szkół Ogólnokształcących kształci się 595 uczniów. W bieżącym roku szkolnym do klas pierwszych uczęszcza 180 uczniów (6 oddziałów). Działające w Zespole Gimnazjum Dwujęzyczne liczy 51 uczniów, którzy uczą się w trzech oddziałach. Szkoła posiada bardzo dobrą bazę lokalową. Nauka w szkole trwa na jedną zmianę od 7.10 do 15.00.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu Magdalena Pilawska przedstawiła zagadnienia związane z realizacją zadań oświatowych oraz dotyczące wyników egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2015/2016

W Zespole Szkół Ekonomicznych naukę pobiera 510 uczniów. Szkoła kształci w następujących kierunkach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych. W szkole funkcjonuje również liceum ogólnokształcące o profilu policyjno- prawnym i pierwsza pomoc z ratownictwem medycznym. Do technikum uczęszcza 338 uczniów a do liceum 172. W klasach pierwszych uczy się 143 uczniów. Nauka w szkole odbywa się w dwóch budynkach, w godzinach od 7.10 do 17.15. Szkoła posiada dobrą bazę lokalową.


W Zespole Szkół Budowlanych kształci się 410 uczniów i 62 słuchaczy w 18 oddziałach (technikum nr 2 - 157 uczniów, Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 253 uczniów. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych liczy 62 słuchaczy. Do klas pierwszych przyjęto 138 uczniów. Nauka odbywa się w godzinach od 7.10 do 16.25.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy kształci 89 uczniów w 17 oddziałach w trzech typach szkół, tj. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Ponadto zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi objętych jest 28 dzieci. Do klas pierwszych przyjęto 19 uczniów.

W następnej kolejności naczelnik M. Pilawska przeanalizowała wyniki egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2015/2016. Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących przystąpiło 179 uczniów, z czego 176 zdało maturę. W Zespole Szkół Ekonomicznych egzamin maturalny zdawało 86 uczniów (II LO – 27 uczniów- zdało 19, Technikum nr 1 – 59 uczniów-zdało 39). Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Budowlanych w technikum nr II przystąpiło 50 uczniów zdało 33. Na egzamin poprawkowy zdecydowało się 13 uczniów – zdało 6.
W szkołach dla dorosłych, tj. liceum ogólnokształcącym egzamin maturalny w maju zdawała 1absolwentka - niestety bez powodzenia. Poprawiała w sierpniu i egzamin zdała. Do przedstawionych zagadnień oświatowych Radni nie mieli pytań.

Skarbnik Powiatu Marta Częczek omówiła wykonanie uchwały budżetowej powiatu brzozowskiego za I półrocze 2016 roku oraz przedstawiła informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego za I półrocze 2016 roku. Sprawozdania te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną. Opinię Komisji przedstawił Radnym jej Przewodniczący Mieczysław Barć, który stwierdził, że w oparciu o przedłożone informacje Komisja Rewizyjna stwierdza, że budżet był realizowany zgodniez uchwałami Rady Powiatu, a wydatki były realizowane celowo i terminowo. Podsumowując pierwsze półrocze bieżącego roku planowane dochody powiatu zostały wykonane w 51 %, wydatki zaś stanowią 42 % planu.

SESJA RADY POWIATU

 

W kolejnej części sesji radni podjęli kilka uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat brzozowski oraz warunków i zasad korzystania z nich. Następnie Radni zatwierdzili udział w projekcie pn. „Potęgujemy kompetencje” w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i zatwierdzili zmiany uchwały w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie. Podjęli również uchwałę dotyczącą zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2016 r., wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Ostatni punkt sesji, której przewodniczył Henryk Kozik, stanowiły interpelacje i zapytania Radnych i wolne wnioski.