Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/rok2016/150_KGW_Izdebki oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

„Kto kocha swą Ojczyznę – cnoty, obyczaje, 
Niech strzeże tej ziemi – niech ją w skiby kraje”

Koła Gospodyń Wiejskich pełnią ważną rolę w funkcjonowaniu wielu polskich wsi. Przed laty ich działalność skupiała się na wzajemnej pomocy w wypełnianiu codziennych obowiązków, dziś stawiają na własny rozwój i podtrzymywanie tradycji. Przedstawicielki KGW są ambasadorkami i chlubą swoich regionów. Aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym wsi, łącząc doświadczenia pokoleń.

W tym roku przypada jubileusz 150-lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich. Z tej okazji w powiecie brzozowskim 23 października br. w Izdebkach panie z KGW obchodziły okrągłą rocznicę swojej działalności.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą dziękczynną w kościele parafialnym w Izdebkach, koncelebrowaną przez ks. Dziekana Franciszka Gocha - Proboszcza Parafii w Brzozowie, ks. Dziekana Tadeusza Pikora - Proboszcza Parafii w Golcowej, ks. Dziekana Edwarda Stępnia - Proboszcza Parafii w Niebocku, ks. Mariana Bądala - Proboszcza Parafii w Odrzechowej oraz ks. Prałata Józefa Kasperkiewicza miejscowego proboszcza.
Druga część uroczystości odbywała się w Domu Strażaka, gdzie wszystkich przybyłych powitała Przewodnicząca Rady Powiatowej KGW Aleksandra Ekiert wspólnie z Wójtem Gminy Nozdrzec Antonim Gromalą.
Jubileusz był okazją do przypomnienia historii organizacji kobiecych na terenach wiejskich, a także ich najważniejszych osiągnięć oraz wyzwań jakie stoją przed kobietami w dzisiejszej rzeczywistości. - Pionierami powstawania organizacji kobiecych byli mężczyźni. Dzięki Juliuszowi Kraziewiczowi w 1866 r. w Piasecznie powstało pierwsze w Polsce Towarzystwo Gospodyń. Początkowo rola kół gospodyń polegała na wspólnych pracach gospodarskich, organizowaniu uroczystości wiejskich. Z biegiem lat zakres działań wzbogacał się do innych zajęć: budowania i wyposażania świetlic, prowadzeniu kursów kroju, szycia, gotowania i pieczenia. KGW współpracowały i nadal współpracują z różnymi organizacjami, które działają na wsi, strażakami, szkołami, czy parafiami. Dziś są dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją społeczną kobiet wiejskich, działającą w ramach organizacji kółek rolniczych. We wsiach, gdzie nie ma kółek KGW funkcjonują samodzielnie, mając swój regulamin – opowiedziała Przewodnicząca A. Ekiert.
W powiecie brzozowskim działa czterdzieści kół. Niektóre z nich mają po kilkadziesiąt lat. Najstarsze to KGW w Haczowie, za dwa lata będzie obchodzić 110 lat swojego istnienia. Zawiązywało się również jako Towarzystwo Kobiet Wiejskich. – W naszym powiecie kobiety służą rodzinie, wsi, Ojczyźnie. Angażują się w różne przedsięwzięcia. Organizują między innymi wystawy, wigilie, spotkania wielkanocne, zajęcia z dziećmi, pokazy żywieniowe. Raz na kwartał zbieramy się na spotkaniach z Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, którą założyłyśmy w 2010 r. Tam omawiamy sprawy naszych kół czy miejscowości. Dzielimy się swoimi sukcesami, osiągnięciami, a czasami rozwiązujemy wspólnie różne problemy. Dzięki przychylności Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża spotykamy się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie. W organizacji spotkań pomaga nam również Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Ewa Szerszeń. Za okazaną pomoc w imieniu wszystkich Pań serdecznie dziękuję – podkreśliła A. Ekiert.
Nie zabrakło także słów uznania i podziękowań za zaangażowanie Członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, za ich wkład w budowę więzi społecznych i rodzinnych oraz kultywowanie bogatej tradycji wsi polskiej. Spośród zaproszonych gości głos zabrał Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca. Podziękował paniom za wykonywaną pracę na rzecz swoich rodzin, a także za służbę na rzecz swoich wiosek, gmin i powiatu. Podkreślił, że praca kobiet wykonywana na różnych odcinkach życia domowego, rodzinnego, samorządowego zasługuje na najwyższe uznanie. Życzenia oraz gratulacje z okazji jubileuszu dla członkiń KGW przekazała również Senator RP Alicja Zając.
Historię powstania kół gospodyń i kółek rolniczych w swoim wystąpieniu przybliżył Prezes Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie Władysław Serafin. - Dzięki tradycji KGW przetrwały od zaborów aż po czasy współczesne. Polska wieś stanowiła zwarte, sąsiedzkie środowisko, co powodowało konieczność wzajemnego dogadywania się i współpracy. Z czasem przybrało to zorganizowaną formę w postaci powołania Kół Gospodyń Wiejskich. Mieszkańcom, zwłaszcza kobietom w skutecznym współdziałaniu, komunikowaniu się nie przeszkadzały żadne polityczne ustroje czy wojny. Nawet w czasie II wojny światowej koła gospodyń i kółka rolnicze spotykały się, żeby wspólnie poczytać książki, pośpiewać, kultywować rodzimą kulturę oraz język polski. Zgromadzenia organizowano nielegalnie, w sytuacjach poważnych zagrożeń, ale nikogo to nie zniechęcało, nikt się nie bał. Najważniejsze bowiem było utrwalanie polskości, naszych obyczajów i zwyczajów. Wartości te przekazywano z pokolenia na pokolenie, dlatego dzisiaj możemy świętować niezwykły jubileusz 150-lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich - powiedział W. Serafin
Na ręce Przewodniczącej Rady Powiatowej KGW Aleksandry Ekiert kwiaty oraz list gratulacyjny dla wszystkich pań z okazji jubileuszu przekazali również Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż i Wicestarosta Janusz Draguła. - Jubileusz 150-lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich to szczególna okazja do złożenia wszystkim Przedstawicielkom KGW działających na terenie powiatu brzozowskiego najserdeczniejszych życzeń i wyrazów uznania. Zmieniały się uwarunkowania historyczne, gospodarcze, polityczne, postęp ekonomiczny determinował powstawanie nowych organizacji społecznych, a pozycja oraz reputacja Kół Gospodyń Wiejskich na żadnym dziejowym etapie nie została nawet zachwiana. Fakt ten w sposób niezaprzeczalny potwierdza pozytywne znaczenie Waszej działalności, w ramach której kultywujecie zwyczaje polskiej wsi, przekazujecie kolejnym pokoleniom wartości fundamentalne dla podtrzymywania narodowej tradycji, a jednocześnie dotrzymujecie kroku współczesności, podejmujecie nowe wyzwania, realizujecie zadania dostosowujące Koła Gospodyń Wiejskich do nowych czasów. Zasilacie dzięki temu swoje szeregi młodymi kadrami, gwarantując funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich w kolejnych latach. Życzymy wytrwałości, dalszych sukcesów i satysfakcji ze społecznej działalności, a w życiu osobistym dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
W imieniu Burmistrza Brzozowa życzenia dla KGW przekazał Zastępca Dariusz Kamiński. Kwiaty oraz gratulacje przekazali także Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzozowie Karol Duliński oraz Urszula Rajtar.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń resortowych nadanych przez Zarząd Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. Orderem „Serca Matkom Wsi” zostały uhonorowane członkinie KGW: Maria Błaż, Teresa Bobola, Janina Cichocka, Stanisława Cwynar, Danuta Czaja, Henryka Fień, Kazimiera Gałajda, Bożena Gładysz, Zofia Główka, Maria Grządziel, Jadwiga Kraczkowska, Janina Kulon, Kazimiera Pilch, Teresa Sąsiadek, Danuta Sokołowska, Anna Starzak, Maria Suwała, Maria Szajna, Ewa Toczek, Krystyna Toczek, Mieczysława Wojdanowska, Małgorzata Wojtuń, Wanda Wojtoń, Julia Zabój, Ryszarda Żaczek, Maria Żelaznowska.Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala otrzymał order „Za zasługi dla Kółek Rolniczych”, który przyznawany jest osobom za wszechstronną pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich oraz Kółkom Rolniczym.
Przedstawiciele Rady Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krośnie z/s w Jaśle wręczyli również dyplomy zbiorowe dla KGW oraz indywidualne dla osób zasłużonych. Z okazji Jubileuszu 150-lecia sponsorzy, księża oraz każde Koło Gospodyń Wiejskich z powiatu brzozowskiego otrzymało pamiątkowy puchar.
Podczas uroczystości przygrywała kapela ludowa „Warzanie”.

W jubileuszu wzięli udział również: Urszula Brzuszek – Wójt Gminy Jasienica Rosielna, Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów, Jan Kędra – Wójt Gminy Domaradz, Beata Czerkies – Sekretarz Gminy Dydnia, Agnieszka Baran – Sekretarz Gminy Nozdrzec, Ewa Szerszeń – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Marek Owsiany – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Nozdrzcu.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych: Adam Daszkowski – Dyrektor Wydziału Samorządowego w Krajowym Związku, Irena Soboń – Członek Zarządu Krajowego i Przewodnicząca Regionalnej Rady Kobiet w Jaśle, Bronisław Maślany – Członek Zarządu Krajowego Związku, Roman Piłat – Prezes Zarządu Regionalnego Związku, Edward Sowa - Sekretarz Rady Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Krośnie z/s w Jaśle, a także Jan Słowik – Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w Haczowie i Kazimierz Konieczny - Prezes Kółka Rolniczego w Jasionowie.

{galeria}galerie/rok2016/150_KGW_Izdebki{/galeria}