Edward RozenbajgierDh Edward Rozenbajgier został ponownie wybrany na Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. W czasie IV zjazdu oddziału ustalono także plany na następną pięcioletnią kadencję.Zebranych 23 delegatów z poszczególnych gmin naszego powiatu oraz zaproszonych gości powitał dh Edward Rozenbajgier, ustępujący Prezes Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP. On też przedstawił założenia zjazdu, po czym nastąpiły wybory Przewodniczącego. Został nim dh Stanisław Łobodziński. Ten powołał prezydium zjazdu w skład którego weszli: dh Janusz Konieczny - Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP i Prezes Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski, bryg. Marek Ziobro - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie. Powołano także komisje, niezbędne do tego, by decyzje podjęte na zebraniu były prawomocne.

Kolejnym punktem obrad stało się uhonorowanie Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa dh Piotra Sobasia. Następnie podsumowano minioną pięcioletnią kadencję. Najważniejsze punkty działalności przedstawił dh Edward Rozenbajgier. – Miniony okres był czasem jubileuszy, podnoszeniem kwalifikacji strażaków-ratowników, pozyskiwaniem nowych pojazdów i nowoczesnego sprzętu pożarniczego. Staraliśmy się też podnosić nie tylko sprawność fizyczną druhów podczas zawodów sportowo – pożarniczych, ale też szerzyć wiedzę pożarniczą wśród młodzieży, czemu służyły turnieje wiedzy pożarniczej. Były też chwile smutku i zadumy, kiedy to żegnaliśmy strażaków ochotników, którzy odeszli na wieczną służbę. Cały czas zmieniają się warunki cywilizacyjnych zagrożeń, ale idea pracy strażaka pozostaje cały czas niezmieniona – nie dla zaszczytów i honorów lecz dla dobra wspólnego. Strażacy ochotnicy tworzą obecnie zwartą siłę formacji, coraz lepiej wyszkoloną i wyposażoną w nowoczesne środki ratownicze – podsumowywał ustępujący Prezes – dh Edward Rozenbajgier.rezydium

Sprawozdanie, również to finansowe, zostało pozytywnie przyjęte i ustępujący zarząd uzyskał absolutorium. Minione 5 lat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych podsumował również bryg. Marek Ziobro, który przypomniał m.in. najtragiczniejsze wydarzenia oraz nietypowe zadania, w których udział brały jednostki OSP. Podsumował też zakupione samochody i sprzęt, omówił szkolenia i akcje oraz przedstawił je w liczbach. Zaprezentował też plany finansowe oraz szkoleniowe na najbliższy czas. Głos zabrał także gen. nadbryg. Bogdan Kuliga, emerytowany Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie. – Ogromnie się cieszę z pozyskanych w ciągu ostatnich 5 lat nowych samochodów i sprzętu. W chwili obecnej działania takie będą już trudniejsze do zrealizowania z uwagi na skończony program RPO. Jego kolejna edycja nie napawa optymizmem. Rozpisana w nim kwota, w stosunku do potrzeb strażaków z naszego województwa, jest naprawdę niewspółmierna. W minionych 5 latach, postawiliśmy także na bezpieczeństwo strażaków - ratowników, stąd też dużą pulę środków finansowych przeznaczono na zakup wyposażenia w środki indywidualne, bo nie ma nic cenniejszego niż życie. Chciałem też podziękować za wzorową współpracę jednostek OSP z Komendą Powiatową. Istotą działalności zarówno PSP jak i OSP jest ochrona życia i mienia. Wszelkie działania powinny zmierzać właśnie ku temu. Dziękuję ustępującemu zarządowi za udaną współpracę, a nowo powołanemu życzę równie owocnych działań – stwierdził gen. bryg. Kuliga. 

Wręczenie odznaczenia dla dr Piotra SobasiaNajważniejszym punktem zjazdu było wybranie nowego zarządu. Jak już wspomniano na Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP powołano ponownie Edwarda Rozenbajgiera. Funkcje dwóch Wiceprezesów powierzono druhom: Jerzemu F. Adamskiemu i Stanisławowi Chrobakowi. Sekretarzem został Józef Kołodziej, a Skarbnikiem – dh Stanisław Bober. Na Członków Prezydium powołano: Zygmunta Błaża, dh Marka Owsianego, bryg. Marka Ziobro, dh Aleksandra Kudłę i dh Leszka Zarycha. Delegatami na zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP zostali dh Edward Rozenbajgier i dh Stanisław Łobodziński. Po zakończonych wyborach głos zabrał dh Janusz Konieczny, który pogratulował nowemu Zarządowi. Podziękował druhom ochotnikom za ich pełną poświęcenia pracę społeczną oraz pokrótce omówił nowe zasady pozyskiwania dotacji na samochody i sprzęt pożarniczy. Zachęcał także do systematycznego pisania kronik OSP oraz do tworzenia szkolnych drużyn OSP.

Obrady zjazdu zakończono przedstawieniem planu działania na kolejne. Wręczono też podziękowania dla odchodzących członków zarządu. Z rąk nowo powołanego Prezesa otrzymali je druhowie: Andrzej Bobola, Andrzej Cioban, Adolf Kuśnierczyk, st. bryg. Jan Szmyd, st. bryg. Zbigniew Sieniawski, Stanisław Łobodziński, Marek Ćwiąkała i Tadeusz Skiba.

Uczestnicy IV Zjazdu ZOSP w Brzozowie