Jednomyślnie, przy osiemnastu głosach za, przyznane zostało wotum zaufania, a następnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023 dla Zarządu Powiatu w Brzozowie ubiegłej kadencji. Były to kluczowe kwestie sesji, którą 19 czerwca tradycyjnie już prowadził Przewodniczący Rady Henryk Kozik.

DSC 1278

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedził syntetyczny zarys raportu o stanie powiatu brzozowskiego za 2023 rok, który przedstawił Starosta Jacek Adamski. - W 2023 r. organ prowadzący znacząco poprawił bazę lokalową prowadzonych przez siebie szkół i placówek oświatowych. Najważniejsze zrealizowane zadania to: przebudowa budynku warsztatów szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek dydaktyczny na potrzeby zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie, zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń tego budynku, budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brzozowie, utworzenie  pracowni OZE w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie oraz pracowni przyrodniczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie – referował Starosta. W imponującej kwocie ponad 32,6 mln zł zamknęły się też wszystkie inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej. - Sieć drogową Powiatu Brzozowskiego stanowi 49 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 240,4 km. W 2023 r. przebudowano łącznie 9 km dróg powiatowych oraz 4 517 mb chodników. Ponadto, w trakcie roku opracowano i złożono 4 wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych oraz przeprowadzono przeglądy gwarancyjne 103 odcinków dróg. Dokonano także zabezpieczenia dwóch osuwisk w ciągu dróg powiatowych: Barycz-Nozdrzec (w Hłudnie) oraz Domaradz-Przysietnica (w Golcowej) – wymieniał Jacek Adamski.

DSC 1311

DSC 1338Meritum dotyczące wykonania ubiegłorocznego budżetu przedstawiła w sprawozdaniu Skarbnik Powiatu Marta Częczek. – Na dzień 31 grudnia 2023 r. planowane dochody budżetu powiatu wynosiły 112 683 195 zł. W ciągu roku zwiększyły się one o ok 21,3 mln zł. Natomiast wykonane zostały w kwocie 111 385 186 zł co stanowi 99% w stosunku do planowanej kwoty. Dochody bieżące stanowiły 77% zamykając się w kwocie 85 622 000 zł, zaś dochody majątkowe 23% - 25 762 000 zł. W strukturze dochodów najwyższy wskaźnik wykazują subwencje 62%. Dotacje to ok 18%, zaś udział dochodów własnych stanowi 22%. Planowane wydatki po zmianach na koniec 2023 roku wyniosły 116 473 616 zł i zostały wykonane w kwocie 109 151 492 zł tj. w 94%. W ciągu roku budżetowego wzrosły o ok. 20 mln zł. Z kwoty wykonanych wydatków ok 72% przypada na wydatki bieżące, zaś 28% to wydatki majątkowe – syntetycznie referowała Skarbnik Marta Częczek. Przedstawione sprawozdanie zostało wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Rewizyjną, której przewodniczy Mieczysław Barć. 

Podczas sesji Rada Powiatu dokonała też pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza oraz powołała członków Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie. W jej skład weszli: Wicestarosta Brzozowski Adam Jajko (przewodniczący), Urszula Brzuszek, Marta Częczek, Janusz Draguła, Grzegorz Florek, Magdalena Korona, Henryk Kozik, Adrian Skubisz, Adam Stec, Ewa Tabisz, Ryszard Wesołowski oraz przedstawiciel wojewody Piotr Paczkowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: