I Sesja Rady Powiatu

Wybór nowych włodarzy powiatu brzozowskiego był najbardziej wyczekiwanym punktem inauguracyjnej Sesji Rady Powiatu w Brzozowie VII kadencji, która odbyła się 6 maja br. Obrady otworzył najstarszy wiekiem radny Henryk Kozik.

Dopełniając wszelkich formalności dziewiętnastu nowo wybranych radnych złożyło uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązali się rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego oraz czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli. Pierwszą wiążącą decyzją rady był wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Brzozowie. Na to stanowisko zgłoszono wyłącznie jedną kandydaturę – Henryka Kozika, który sprawował tę funkcję nieprzerwanie od 2006 roku. W tajnym głosowaniu, została ona przyjęta większością głosów (przy 15 głosach za, 2 głosach sprzeciw i 2 głosach wstrzymujących się).

Zwyczajowo najwięcej emocji dostarcza wybór Starosty Brzozowskiego. Tutaj jednak również wysunięto wyłącznie jedną kandydaturę. Jerzy Kuczma zaproponował na to stanowisko Jacka Adamskiego, wieloletniego radnego Rady Powiatu w Brzozowie oraz Wicestarostę Brzozowskiego ubiegłej kadencji. - Większość swojego życia Pan Jacek Adamski związał z funkcjonowaniem samorządu powiatowego. Ocena jego funkcjonowania w lokalnym środowisku, jako działacza społecznego i sportowego, mocno związanego z kulturą fizyczną, ma swoje odzwierciedlenie w poparciu, jakie uzyskiwał kandydując na radnego w kolejnych wyborach samorządowych. Osiągał zawsze dużą liczbę głosów, ale apogeum miało miejsce w ostatnich wyborach, podczas których Pana Jacka Adamskiego wybrało ponad 1600 mieszkańców gmin Dydnia i Nozdrzec, ustanawiając tym swój lokalny rekord poparcia dla kandydata. Jego kilkudziesięcioletnie zaangażowanie w rozwiązywanie lokalnych problemów, dbałość o poprawę życia mieszkańców i rozwój powiatu brzozowskiego to niepodważalne argumenty przemawiające za zasadnością tego wyboru – argumentował Jerzy Kuczma. Ostatecznie stanowisko Starosty Brzozowskiego Jacek Adamski objął ze zdecydowaną większością głosów rady (przy 17 głosach za i 2 wstrzymujących się). Nowy włodarz powiatu podziękował za zaufanie, jakim obdarzyli go radni, wyrażając nadzieję na owocną, merytoryczną pracę rady, mającą na względzie dobro mieszkańców całego powiatu.

W myśl obowiązujących przepisów zgłoszenie kandydata na Wicestarostę jest przywilejem Starosty. Korzystając z tej możliwości Jacek Adamski zaproponował kandydaturę Adama Jajko, która została przez radę zaakceptowana (17 głosów za, 1 głos sprzeciw i 1 głos wstrzymujący się). Grono Zarządu Powiatu uzupełnią: Ryszard Wesołowski (16 głosów za, 2 głosy sprzeciw i 1 głos wstrzymujący się), Marek Chęć (16 głosów za, 1 głos sprzeciw i 2 głosy wstrzymujący się) oraz Grzegorz Florek (19 głosów za).

Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja skrutacyjna w składzie: Dorota Bluj, Mieczysław Barć i Jakub Prugar.