P1060543Dofinansowanie o łącznej kwocie niemal 425 000 zł otrzymał powiat brzozowski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Podkarpacki Oddział PFRON pozytywnie rozpatrzył złożone przez gminy wnioski, które koordynował powiat brzozowski, przyznając dofinansowania na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Dydnia (dofinansowanie w wysokości 300 000 zł) oraz na budowę windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Haczowie dla Gminy Haczów (dofinansowanie w wysokości 124 674 zł). – Widzimy konieczność niwelowania barier, zarówno tych fizycznych jak i mentalnych, na które napotykają osoby niepełnosprawne. Pozyskane fundusze wraz ze środkami własnymi gmin pozwolą pokonać blokady architektoniczne czy komunikacyjne. Jesteśmy świadomi, że samodzielność jest kluczowym elementem życia dla osób z niepełnosprawnościami. Tym bardziej cieszy fakt, że gminy aplikują po takie środki, i że udaje się je z sukcesem pozyskać – podkreśla Starosta Brzozowski.

Realizacja projektów nastąpi po podpisaniu stosownych umów.