logozolnierzZastanawiasz się nad wyborem swojej drogi zawodowej? Myślisz poważnie o tym, aby związać swoją przyszłość z mundurem żołnierza?

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało wiele programów, które pozwolą sprawdzić potencjalnemu kandydatowi predyspozycje do służby w Wojsku Polskim. Poniżej przedstawiono różne formy czynnej służby wojskowej. Ich różnorodność pozwoli pogodzić życie prywatne i zawodowe ze służbą wojskową.

Portal rekrutacyjny dostępny pod adresem internetowym: https://www.zostanzolnierzem.pl/ pozwoli Ci rozpocząć proces rekrutacji bez wychodzenia z domu.

 

Zawodowa służba wojskowa

Jeżeli jesteś żołnierzem rezerwy, odbyłeś służbę (przeszkolenie) wojskową i chciałbyś zostać żołnierzem zawodowym powinieneś skontaktować się z macierzystą Wojskową Komendą Uzupełnień (WKU). Osoba odpowiedzialna za rekrutację przedstawi przepisy normujące przebieg służby wojskowej, a także poinformuje o terminach kwalifikacji w jednostkach wojskowych.
Żołnierz zawodowy pełni służbę dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Służba
ta wymaga zdyscyplinowania, lojalności i poświęcenia. Uposażenie żołnierzy zawodowych składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia. W przypadku szeregowego zawodowego jest to kwota 4.110 zł brutto, w przypadku kaprala 4.660 zł brutto, podporucznika 5.790 zł brutto. Żołnierze zawodowi otrzymują także inne należności pieniężne m.in. dodatkowe uposażenie roczne, czy gratyfikacje urlopowe. Żołnierze pełnią służbę zawodową w trzech korpusach: oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych, szeregowych zawodowych.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT)

„Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Misją WOT - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Wymagania stawiane przed kandydatem ubiegającym się o przyjęcie do służby:


1) posiada obywatelstwo polskie,
2) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
3) posiada wiek co najmniej osiemnastu lat,
4) nie był karana za przestępstwo umyślne,

zolnierze

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby w WOT składa wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursu i przeprowadza je komisja rekrutacyjna. Osoby, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołuje się na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych. Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat. W pierwszym roku szkolenia żołnierz odbywa szkolenie indywidualne. Jego celem jest opanowanie prawidłowych nawyków i reakcji na współczesnym polu walki. Podczas tego etapu szkolenia prowadzone są zajęcia strzeleckie z broni indywidualnej, taktyki, pierwszej pomocy oraz przetrwania. W drugim roku służby odbywa się szkolenie specjalistyczne podczas którego szczególny nacisk kładzie się na funkcję, którą żołnierz pełni w pododdziale. Trzeci rok służby to szkolenia zgrywające pododdział. Na tym etapie najważniejsze jest zgrywanie zespołu z uwzględnieniem warunków terenowych: miejskich, wodnych, górskich. Po zakończeniu trzeciego roku szkolenia żołnierz osiąga status gotowości bojowej. Żołnierzowi pełniącemu TSW zapewnia się umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe. Za każdy dzień służby otrzymuje uposażenie zasadnicze 117,14 zł/dzień. Za każdy miesiąc pełnienia służby żołnierz otrzymuje dodatek za gotowość bojową na poziomie nie niższym niż 10% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Obecnie wartość dodatku to 411,00 zł.


Służba przygotowawcza – pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej.

Osoby, które chcą zostać żołnierzem zawodowym, a dotychczas nie pełniły służby wojskowej kieruje się do odbycia służby przygotowawczej. Jest to bardzo ciekawa forma szkolenia wojskowego. Podczas służby przygotowawczej żołnierz zostaje zapoznany ze specyfiką służby wojskowej. Osoba biorąca udział w szkoleniu może ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.
Celem szkolenia jest:
• Przyswojenie bojowych podstaw działania w zależności od sposobu oddziaływania przeciwnika;
• Opanowanie wiedzy z zakresu szkolenia bojowego;
• Wykorzystywanie broni strzeleckiej w trakcie realizacji zadań ogniowych.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy.
Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

• dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy;
• dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy;
• dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do 30 dni.

Czas trwania służby przygotowawczej dla absolwentów certyfikowanych wojskowych klas mundurowych wynosi 12 dni.

W zależności od korpusu w jakim żołnierz pełni służbę przysługuje mu uposażenie miesięczne w wysokości:
• Korpus oficerów: 60% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu oficerów – 2466 zł brutto miesięcznie
• Korpus podoficerów: 40% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu podoficerów – 1644 zł brutto miesięcznie
• Korpus szeregowych: 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu szeregowych – 1233 zł brutto miesięcznie


Legia Akademicka

zostanzolnierzemJest to program przygotowany dla studentów studiów cywilnych. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Teoria dotycząca modułu podstawowego oraz podoficerskiego obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilka kursów samokształcenia zamieszczonych na platformie
e-learningowej. Ukończenie części teoretycznej jest niezbędne do rozpoczęcia szkolenia praktycznego.

Od 2021 r. dla ochotników przewidziano 3 moduły szkoleniowe:

• podstawowy – przeznaczony jest dla osób, które nie maiły styczności ze służbą wojskową. Po ukończeniu części teoretycznej zakończonej egzaminem, realizowana jest trwająca 3 tygodnie część praktyczna szkolenia, która kończy się złożeniem przysięgi wojskowej;
• podoficerski – skierowany jest do osób, które kontynuują szkolenie po realizacji modułu podstawowego. Osoby posiadające stopień szeregowego bądź starszego szeregowego rezerwy, mogą uczestniczyć w module podoficerskim. Kończy się on egzaminem, a jego pozytywne zaliczenie dopuszcza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski: kaprala;
• oficerski – przeznaczony jest dla osób, które ukończyły moduł podoficerski w poprzednich edycjach programu Legii Akademickiej. Mogą w nim uczestniczyć również osoby, które nie miały styczności z programem, ale są podoficerami rezerwy oraz posiadają status studenta;


Służba kandydacka (studia wojskowe)

W tym roku planuje się przyjąć na studia w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej 1350 kandydatów na 14 różnych kierunkach m.in. budownictwo, informatyka, chemia, logistyka, lotnictwo. Proces rekrutacji rozpoczyna się od rejestracji w systemie informatycznym na stronie wybranej uczelni. O przyjęcie na studia wojskowej, może ubiegać się osoba: niekarana, posiadająca obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, mająca ukończone 18 lat oraz zdany egzamin maturalny. Absolwent uczelni wojskowej otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych potwierdzający uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego. Dodatkowo podchorąży promowany jest na pierwszy stopień oficerski – podporucznik.

W 2022 r. odbędzie się rekrutacja na 4 uczelnie wojskowe:
• Wojskową Akademie Techniczną w Warszawie;
• Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni;
• Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
• Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie.


Szczegółowe informacje dotyczące służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Sanoku:

• zawodowa służba zawodowa – tel. 261-156-645;
• służba przygotowawcza – tel. 261-156-646;
• służba kandydacka (szkolnictwo wojskowe) – tel. 261-156-645;
• Terytorialna Służba Wojskowa – tel. 261-156-648;
• Oficer wydziału rekrutacji – tel. 261-156-647;
• email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• osobiście w siedzibie WKU: 38-500 Sanok, ul. Przemyska 1

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach internetowych:

www.wojsko-polskie.pl/biuro-zostan-zolnierzem 
www.gov.pl/web/obrona-narodowa/zostan-zolnierzem-rp