XXXI Sesja Rady

Zdecydowaną większością głosów, przy siedemnastu głosach za i jednym wstrzymującym się, przyznane zostało wotum zaufania, a następnie (przy piętnastu głosach za, dwoma wstrzymującymi i jednym przeciw) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 dla Zarządu Powiatu w Brzozowie. Były to kluczowe kwestie sesji, którą 23 czerwca br. tradycyjnie już prowadził Przewodniczący Rady Henryk Kozik. Absolutorium przyznane zostało Zarządowi w składzie: Zdzisław Szmyd (Przewodniczący Zarządu), Jacek Adamski (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Wiesław Marchel (Dyrektor-Członek Zarządu), Adam Jajko (Członek Zarządu) oraz Stanisław Szarek (Członek Zarządu).

Tradycyjnie już, udzielenie wotum zaufania poprzedzone było przedstawieniem raportu o stanie powiatu za 2020 rok. Raport, który zawiera ogólne informacje o powiecie wraz z jego charakterystyką i realizowanymi przez powiat zadaniami w roku poprzednim, pokrótce przedstawił Starosta Zdzisław Szmyd, natomiast w całości dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

Najważniejsze informacje dotyczące wykonania ubiegłorocznego budżetu powiatu brzozowskiego przedstawiła w sprawozdaniu Skarbnik Powiatu Marta Częczek. – Na dzień 31grudnia 2020 roku planowane dochody budżetu powiatu wynosiły 84.387.270,88 zł, czyli w ciągu roku budżetowego zwiększyły się o około 13,2 miliona złotych. Zostały one wykonane w 103,3 % czyli w kwocie 87.140.303,72 zł. Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów wykazują subwencje - 47 %, co przekłada się na kwotę 41,3 mln zł (o 6 mln więcej niż w roku 2019). Dotacje stanowią 26 % wykonania ogółu czyli kwotę ok 22,7 mln zł (o 6 mln więcej niż w 2019). Ostatnie 27 % to udział dochodów własnych i jest to kwota ok. 23 mln zł (o 7 mln więcej niż w 2019). Planowane wydatki po zmianach w roku 2020 roku wyniosły 88.082.438,27 zł i zostały wykonane w kwocie ok 78,9 mln zł (czyli niemal w 90 % względem planu). Z kwoty wykonanych wydatków 80 % przypada na wydatki bieżące (63,4 mln zł), zaś 20 % na wydatki majątkowe (15,5 mln zł). Najwięcej (jeśli chodzi o przeznaczenie wydatków majątkowych) skierowano na infrastrukturę drogową, bowiem aż 7 milionów. Nie zabrakło ważnych inwestycji z zakresu szkolnictwa jak przebudowa dachu na budynku ZSE (ok. 900 000 zł), przebudowa kotłowni w I LO (600 000 zł) czy rozpoczęcie budowy warsztatów szkolnych przy ZSB o wartości niemal 500 000 zł. Spora kwota wydatkowana została również jako dotacja dla brzozowskiego szpitala – około 4,7 mln zł oraz na zakup sprzętu w ramach programu PSIP – 1,1 mln zł – referowała Skarbnik Marta Częczek. Przedstawione sprawozdanie zostało wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Rewizyjną, której przewodniczy Mieczysław Barć. - W wyniku przeprowadzonej analizy i po dokładnym rozpatrzeniu przedłożonych dokumentów - Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2020 rok oraz stwierdza, że Zarząd Powiatu realizując zadania budżetowe w roku 2020 kierował się zasadą celowości, gospodarności i rzetelności oraz zgodności z prawem w zakresie gospodarowania środkami publicznymi – przedstawiał stanowisko komisji Mieczysław Barć

XXXI Sesja Rady

Podczas sesji absolutoryjnej wręczone zostały również nagrody dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych. Jednorazowe stypendium w wysokości 1 000 zł otrzymali: Amelia Malisz (I LO w Brzozowie), Marcelina Nogaj (ZSE w Brzozowie) oraz Dominik Komada (ZSB w Brzozowie). Z kolei informację dotyczącą stanu dróg powiatowych przedstawił Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski.

Radni zatwierdzili też roczne sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie. Podjęte zostały również uchwały w sprawach: zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2021-2029, a także zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Decyzją radnych zabezpieczone zostały też środki finansowe na realizację projektu „Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu - transformacja cyfrowa szkół w czasach pandemii” i uchwalony został statut Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie. Sesję zakończyły wolne wnioski.