Sztandar Przysietnica

Sztandar stanowi znak tożsamości i wspólnoty. Łączy tych, którzy chcą urzeczywistniać wartości ponadczasowe, jakimi są: patriotyzm, szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, a także otwarcie na potrzeby innych. Stanowi przy tym wyzwanie i wielki obowiązek. Dlatego nadanie szkole sztandaru jest jedną z najdonioślejszych chwil w jej historii. Tak podniosły moment świętowała 20 lutego 2020 r. społeczność Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Pawła Komborskiego w Przysietnicy, która w tym dniu otrzymała sztandar. Jego nadanie jest wydarzeniem szczególnym, sprzyjającym kształtowaniu dojrzałych i odpowiedzialnych postaw młodych ludzi oraz umacnianiu ich związku z Ojczyzną i jej historią.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Adama Szala w asyście Ks. Dziekana Franciszka Gocha - Proboszcza Parafii Brzozów, ks. Prałata Józefa Kasperkiewicza - Proboszcza Parafii w Izdebkach, ks. Jana Smoły - Proboszcza Parafii w Przysietnicy oraz księży posługujących w parafii i rodaków pochodzących z Przysietnicy. Arcybiskup podczas eucharystii poświęcił nowy sztandar oraz wygłosił homilię, w której nawiązywał do wyjątkowego patrona szkoły, jakim jest ks. Paweł Komborski – długoletni proboszcz parafii w Przysietnicy, wspaniały duszpasterz, życzliwy i skromny człowiek. Był człowiekiem krzewiący patriotyzm, działaczem antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, kapłanem niezłomnym. Słowem cichy bohater Polski walczącej. – Dobrze się stało, że Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysietnicy przyjęła imię niezwykłego kapłana, niezłomnego, który należał do żołnierzy wyklętych. To bohaterowie, którzy przypominają nam i uczą nas, o tym, że są wartości, dla których warto poświęcić coś tak bardzo cennego jak kariera życiowa, przyszłość czy życie. Są ludzie, którzy są wierni przysiędze jako żołnierze, w takim czy innym momencie swojego życia. Są ludzie, którzy są dumni z tego, że są Polakami, że mają Ojczyznę tak bogatą w różne wydarzenia i tradycje. Dzisiaj żołnierze wyklęci, ks. P. Komborski wołają w czasie tej bezprzykładnej walki ideologicznej, jaką przeżywamy o wierność tradycji, o wierność w wierze katolickiej, o wierność w miłości Ojczyzny. Dzisiaj nagminnie podważa się takie słowa, które są święte dla nas: wolność, Polska, Ojczyzna, tradycja, patriotyzm, honor, wiara czy prawda. Niektórzy wyśmiewają w jakiś sposób, bohaterstwo ludzi, którzy byli gotowi poświęcić się w walce o wolność i niezawisłość Ojczyzny. Żołnierze wyklęci chcą obudzić nas, chcą zadać nam pytanie co robimy dla Polski. Czy tylko oczekujemy, że coś otrzymamy od Ojczyzny? Czy jesteśmy gotowi zrozumieć siebie samych i czasy, w których żyjemy, właśnie w perspektywie ewangelii, w perspektywie ich miłości, którą okazywali. Zachęcają nas także do pamięci o przeszłości. Zachęcają nas do tego, abyśmy umieli sprzeciwić się złu, żebyśmy wiedzieli że są wartości dla których warto żyć, dla których warto się kształcić, dla których warto walczyć ze swoimi wadami, aby nasz charakter był coraz to lepszy. Są oni przykładem miłości Boga i bliźniego. Są oni świadkami, gotowymi dać świadectwo prawdzie tak jak wasz patron śp. ks. P. Komborski – podkreślił w homilii Ks. Abp A. Szal.

Dalsza cześć uroczystości odbyła się w budynku szkoły podstawowej, gdzie odsłonięto tablicę poświęconą pamięci ks. Pawła Komborskiego. Aktu tego dokonali: Ks. Abp Adam Szal, Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński oraz Dyrektor SP Nr 2 w Przysietnicy Wiesława Szarek w obecności zaproszonych gości i społeczności szkolnej. Zebrani wspólnie odśpiewali „Rotę” Marii Konopnickiej przy aranżacji muzycznej kapeli ludowej „Przysietczanie”.

Kolejnym ważnym punktem nadania była ceremonia prezentacji sztandaru, a następnie przekazanie go przez rodziców dyrektorowi szkoły oraz uczniom, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Sztandar został ufundowany przez Burmistrza Brzozowa oraz Radę Rodziców Szkoły. Jest on dla społeczności szkoły symbolem Polski, narodu i ziemi, symbolem małej ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Widnieje na nim orzeł biały w złotej koronie oraz postać patrona ks. Pawła Komborskiego. Biorąc pod uwagę tak dobrego przewodnika, wartości jakie niesie ze sobą sztandar: honor, męstwo, ojczyzna na pewno będą bliskie sercom młodzieży w Przysietnicy. Sztandar od teraz będzie towarzyszył szkole podczas różnych ważnych uroczystości państwowych i religijnych.

Uroczystość zgromadziła wielu dostojnych gości, którzy podczas swoich wystąpień gratulowali nadania prawa posiadania sztandaru. Życzyli m.in., aby patron szkoły był prawdziwym autorytetem zarówno dla grona pedagogicznego jak i uczniów. -„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo” – gratuluję bardzo pięknego, i wymownego motta, umieszczonego na sztandarze szkoły. Powinno być ono wskazówką dla nas wszystkich. Życzę Wam, aby każdy z nas kierował się w życiu tymi słowami. Myślę, że wtedy będziemy mogli cieszyć się szczęściem zarówno swoim, jak i innych ludzi – powiedział Starosta Zdzisław Szmyd.

Sztandar Przysietnica

 

List gratulacyjny na ręce Dyrektor Szkoły Wiesławy Szarek przesłała także Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, w którym przekazała serdeczne pozdrowienia z okazji świętowania nadania szkole sztandaru. - W tradycji narodu polskiego sztandar jest symbolem godności i honoru. Otrzymanie go to wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Obecny tutaj sztandar jest znakiem historii i tradycji Państwa Szkoły. Od dzisiaj będzie wam towarzyszył we wszystkich ważnych uroczystościach. Łącząc tych, którzy już opuścili jej szeregi oraz obecnych i przyszłych uczniów i grono pedagogiczne. To bardzo ważny symbol trwania najważniejszych wartości i wierzę, że zawsze będzie otoczony przez Was należnym szacunkiem. Życzenia uczniom i gronu pedagogicznemu złożyła również Wizytator Podkarpackiego Kuratora Oświaty Ewelina Drozd. – Otrzymanie sztandaru to zaszczyt, a zarazem dowód uznania, jakim się cieszy szkoła w środowisku lokalnym. Niech ten dzień, wyjątkowo ważny, trwale zapisze się w historii Waszej szkoły. Niech będzie inspiracją do dalszych, równie wartościowych działań na rzecz kształtowania dumnych i silnych serc dzieci i młodzieży, budowania postaw patriotyzmu i odwagi, ubogacania ich umysłów, rozwijania pasji i zainteresowań, utrwalania w pamięci tego, co dobre, piękne i szlachetne – przekazała E. Drozd.

Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi: Adam Śnieżek i Piotr Uruski – Posłowie na Sejm RP, Asystent Europosła Bogdana Rzońcy Jerzy F. Adamski, Szymon Stapiński – Burmistrz Brzozowa, Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik wraz z radnymi Markiem WackiemStanisławem Szarkiem. Przekazali oni także społeczności szkolnej życzenia, prezenty oraz listy gratulacyjne. W uroczystości udział wzięła ponadto rodzina ks. Pawła Komborskiego. Głos zabrała bratanica Pani Janina Bolanowska, która wyrażając swoja wdzięczność za możliwość uczestnictwa w tak ważnym wydarzeniu powiedziała: – Jesteśmy dumni, że nasz krewny ks. Paweł Komborski zasłużył sobie swoją wiernością Bogu i Ojczyźnie na ten trwały pomnik w postaci Patrona Waszej Szkoły.

Uroczystość Nadania Sztandaru uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przysietnicy. Młodzi artyści zaprezentowali piękną i wzruszającą inscenizację „Przed obliczem Pana”, która dotyczyła życia i trudnej drogi kapłaństwa ks. Pawła Komborskiego.