VIII Sesja Rady Powiatu


Radni Rady Powiatu w Brzozowie jednomyślnie udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Były to kluczowe punkty VIII Sesji Rady Powiatu w Brzozowie, którą 18 czerwca br. tradycyjnie już prowadził Przewodniczący Rady Henryk Kozik. Przypomnijmy, że do 20 listopada ubiegłego roku Zarząd Powiatu funkcjonował w składzie: Zygmunt Błaż (Przewodniczący Zarządu), Janusz Draguła (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Jacek Adamski (Członek Zarządu), Adam Jajko (Członek Zarządu), Wiesław Marchel (Członek Zarządu). Po wyborach samorządowych w jego skład weszli: Zdzisław Szmyd (Przewodniczący Zarządu), Jacek Adamski (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Wiesław Marchel (Dyrektor-Członek Zarządu), Adam Jajko (Członek Zarządu) oraz Stanisław Szarek (Członek Zarządu).

Była to pierwsza sesja, na której przedstawiany był raport o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2018 roku. To nowa inicjatywa, którą ustawodawca zawarł w ustawie o samorządzie powiatowym. Najważniejsze informacje i wnioski, jakie z raportu płyną przedstawił Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd (raport w całości jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie – www.bip.powiatbrzozow.pl ). Przedstawił strukturę samorządu powiatowego i odniósł się do najważniejszych inwestycji w kluczowych dla lokalnej społeczności dziedzinach. Dokument był podstawą do debaty wśród radnych. Pozytywnie do raportu odniosła się Magdalena Korona - Radna Rady Powiatu w Brzozowie. - Bardzo się cieszę, że wśród wszystkich inwestycji w środki trwałe, jak drogi czy chodniki, które są niezbędne dla poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności, powiat inwestuje również w człowieka, w ludzi młodych. Cieszy fakt, że prężnie funkcjonują u nas programy stypendialne. Tylko w 2018 r. skorzystało z nich 258 uczniów szkół średnich z terenu powiatu – akcentowała Magdalena Korona. Wotum zaufania zostało Zarządowi Powiatu udzielone jednomyślnie.

VIII Sesja Rady Powiatu

Najważniejsze założenia ubiegłorocznego budżetu przedstawiła w sprawozdaniu Skarbnik Powiatu Marta Częczek. - Budżet Powiatu Brzozowskiego po stronie dochodów wynosił 61 026 004, 33 zł, po stronie wydatków 66 510 172,33 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 61 218 096,41 zł co stanowi 100,3% w stosunku do planowanej kwoty. Najwyższy udział stanowią tutaj subwencje (50%), a następnie dotacje (26%) oraz dochody własne powiatu (24%). Najistotniejsze inwestycje w tamtym roku realizowane były w zakresie infrastruktury drogowej. Przeznaczono na nie ok. 7 300 000 zł. Drugą co do wielkości inwestycją była przebudowa budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie, która wyniosła niemal 1 200 000 zł. W 2018 roku przekazano też dotacje dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie na zakup aparatury medycznej na kwotę 600 000,00 oraz dotacje na zakup karetki pogotowia w kwocie 300 000,00 zł. Patrząc na podział wydatków na zadania, najwięcej powiat wydał na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (34% ogółu wszystkich wydatków). W 2018 roku była to kwota 22 mln złotych, czyli do subwencji oświatowej, która wynosiła ok. 18 mln zł, powiat musiał dołożyć ok. 4 mln zł – referowała Skarbnik Marta Częczek. Przedstawione sprawozdanie zostało wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Rewizyjną, której przewodniczy Mieczysław Barć. Zarząd Powiatu na czele ze Starostą Zdzisławem Szmydem jednomyślnie otrzymał od Rady Powiatu absolutorium z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2018 rok.

Podczas sesji powołana została też Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza. Mocą ustawy jej przewodniczącym jest Starosta, który wyznaczył do pełnienia tej funkcji w swoim imieniu Wiesława Marchla – Dyrektora – Członka Zarządu Powiatu w Brzozowie. W jej skład weszli również: Grzegorz Florek (przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego), Urszula Brzuszek, Janusz Draguła, Adam Jajko, Stanisław Drabek, Henryk Kozik, Marta Częczek, Ewa Tabisz, Zygmunt Błaż, Magdalena Korona oraz Ryszard Wesołowski. Ponadto Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski przedstawił informację dotyczącą stanu dróg powiatowych oraz działań mających na celu ich poprawę w 2019 r. 

VIII Sesja Rady Powiatu

Radni dokonali również oceny działalności i sytuacji ekonomiczno - finansowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza. Zatwierdzili też roczne sprawozdanie finansowe szpitala oraz wyrazili stanowisko dotyczące sytuacji finansowej placówki, spowodowanej zmianami interpretacji przepisów przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie tzw. „pracy na rzecz”. Podjęte zostały również uchwały w sprawach: uchwalenia Statutu Powiatu Brzozowskiego, zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2019 roku oraz zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.