przy ul. Armii Krajowej 1
- Wydział Organizacyjno - Administracyjny
- Wydział Finansowy
- Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

przy ul. 3 Maja 51
- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
- Wydział Architektury i Budownictwa
- Wydział Środowiska i Rolnictwa
- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
- Wydział Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich
- Samodzielne stanowiska

Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych należy:
1) podejmowanie działań i prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Powiatu, pozostających w zakresie działania poszczególnych komórek,

2) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu z zakresu działania poszczególnych komórek oraz materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady i posiedzenia Zarządu a także dla potrzeb Starosty,

3) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu,

4) sporządzanie informacji o sposobie realizacji uchwał Rady i Zarządu oraz wniosków komisji stałych Rady,

5) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i interpelacje posłów, senatorów i radnych.

6) współuczestniczenie w opracowywaniu zamierzeń wspomagających rozwój Powiatu,

7) opracowywanie wniosków do projektu Strategii Rozwoju Powiatu oraz przygotowywanie projektów programów powiatowych i realizacja zadań wynikających z przyjętych programów,

8) współdziałanie ze Skarbnikiem w zakresie opracowywania projektu budżetu Powiatu, gospodarowania przyznanymi środkami budżetowymi i mieniem – zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd i Starostę, 

9) wdrożenie i monitoring funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem w zakresie realizowanych zadań, 

10) przygotowywanie propozycji realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych przekazanych przez NIK, RIO, UKS, Wojewodę Podkarpackiego, Audytora Wewnętrznego i inne organy kontrolne,

11) przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków, badanie ich zasadności, analizowanie przyczyn ich powstania oraz podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe ich załatwianie, 

12) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

13) prowadzenie – w zakresie ustalonym przez Starostę - kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych, a także kontroli realizacji zadań Powiatu zleconych innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom, 

14) organizowanie wzajemnej współpracy między komórkami organizacyjnymi oraz wymiany informacji przy realizacji zadań, 

15) współpraca z wieloosobowym stanowiskiem pracy ds. zamówień publicznych i inwestycji polegająca na: 
      a) określaniu zakresu merytorycznego i finansowego zadania, 
      b) opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
      c) opracowaniu projektu zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej, udział w pracach komisji, 

16) współdziałanie w zakresie przygotowywania wniosków o pozyskanie środków z zewnętrznych funduszy, w tym m. in. funduszy Unii Europejskiej,

17) zapewnienie dostępu do informacji publicznej, zabezpieczenie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,

18) współdziałanie w pracach związanych ze sprawami obronnymi, obroną cywilną, zapobieganiem i zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych,

19) odpowiedzialność za powierzone mienie.