SEKRETARZ POWIATU
mgr inż. Ewa TABISZ

Sekretarz - działając z upoważnienia Starosty, zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa, nadzoruje i koordynuje działalność wszystkich wydziałów i w tym zakresie podlegają mu bezpośrednio naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów.
1. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
   1) w ramach sprawowanego nadzoru i koordynacji:
       a) nadzór organizacyjny nad działalnością wszystkich wydziałów,
       b) koordynacja działalności wszystkich wydziałów, w szczególności poprzez:
           - organizowanie narad koordynacyjnych w celu realizacji zadań przez różne komórki organizacyjne Starostwa i rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy nimi,
           - polecanie opracowania procedur wewnętrznych, akceptowanie ich projektów – w szczególności, dotyczących informacji dla klientów urzędu o sposobie załatwiania spraw w Starostwie,
         - prowadzenie nadzoru w zakresie zgodności działania wydziałów z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z Kodeksem postępowania administracyjnego oraz uchwałami Rady i Zarządu, zarządzeniami i poleceniami Starosty oraz zakresami kompetencji wydziałów,
        c) planowanie i wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi oraz organizacji pracy,
       d) opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie dobrych praktyk w funkcjonowaniu Starostwa, w szczególności w zakresie dostępu do informacji publicznej, przejrzystości postępowania i odpowiedzialności za decyzje,
       e) nadzorowanie przestrzegania tajemnicy służbowej,
       f) nadzór nad sprawnym udzielaniem odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje;  
   2) w ramach zarządzania zasobami ludzkimi Starostwa:
       a) zabezpieczanie profesjonalnego naboru pracowników Starostwa,
       b) wnioskowanie do Starosty w sprawie awansowania, nagradzania pracowników Starostwa,
       c) zapewnianie dyscypliny pracy;
   3) w ramach zapewniania właściwych warunków działania Starostwa:
       a) podejmowanie działań w celu zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych,
       b) zapewnienie odpowiedniego wyposażenia technicznego (meble, sprzęt biurowy, sprzęt IT), dostępu do literatury, wydawnictw i prasy fachowej,
       c) nadzór nad wdrażaniem i modernizacją systemu informatycznego,
       d) zapewnianie obsługi telekomunikacyjnej;
   4) w ramach przygotowywania posiedzeń Zarządu i nadzorowania współpracy Starostwa z Radą: 
       a) organizacja obsługi kancelaryjno – technicznej posiedzeń Zarządu, 
      b) zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla Rady i Zarządu, w szczególności – zagwarantowanie obsługi merytorycznej przez naczelników właściwych wydziałów i pracowników pozostałych komórek organizacyjnych Starostwa, 
       c) koordynacja realizacji uchwał Rady i Zarządu, załatwiania interpelacji i wniosków radnych oraz wniosków komisji stałych Rady; 
   5) w ramach koordynacji działań w zakresie dostępu do informacji publicznej: 
       a) nadzór nad przestrzeganiem wewnętrznych regulacji, obowiązujących w tym zakresie,
       b) koordynacja i nadzór nad publikacją materiałów na stronie internetowej Starostwa i w Biuletynie Informacji Publicznej, 
   6) realizacja zadań związanych z wdrażaniem elektronicznej administracji, 
   7) koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na terenie Powiatu. 

2. Sekretarz wydaje naczelnikom wydziałów polecenia i podejmuje decyzje w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Starostwa oraz podpisuje pisma na zasadach określonych
w odrębnym upoważnieniu Starosty.

3. Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad:
   1) Wydziałem Organizacyjno – Administracyjnym,
   2) Wydziałem Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji ,
   3) Powiatowym Urzędem Pracy w Brzozowie,
   4) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Brzozowie,
   5) Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie,
   6) Zespołem Szkół Ekonomicznych w Brzozowie,
   7) Zespołem Szkół Budowlanych w Brzozowie,
   8) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie,
   9) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzozowie.

* * *


SKARBNIK POWIATU
mgr Marta CZĘCZEK

Skarbnik - jako główny księgowy budżetu Powiatu - zapewnia prawidłową gospodarkę budżetową, odpowiada za planowanie i realizację budżetu oraz sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Powiatu.
1. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
   1) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu i nadzorowanie prowadzonej w jej ramach gospodarki finansowej,
   2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
   3) udział w pracach związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania,
   4) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej i statystycznej,
   5) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych,
   6) sprawowanie nadzoru służbowego nad pracownikami Wydziału Finansowego Starostwa,
   7) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Powiatu oraz zgłaszanie swoich propozycji Zarządowi, 
   8) prowadzenie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 
   9) prowadzenie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
   10) opracowywanie projektu budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
   11) nadzorowanie gospodarowania środkami budżetowymi przez jednostki organizacyjne,
   12) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych przez pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych. 

2. Skarbnik kieruje pracą Wydziału Finansowego.

 

Kontakt:

STAROSTWO POWIATOWE W BRZOZOWIE
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
tel. 13/ 43 426 45
fax. 13/ 43 426 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.