herb powiatu duzyHERB
W polu błękitnym pół dwugłowego orła złotego a nad nim takaż korona otwarta, pod nim brzozowa ostrzew w barwie naturalnej w pas z odrastającymi ku podstawie tarczy trzema liśćmi złotymi.

Gdzie: złoty ukoronowany dwugłowy orzeł w polu błękitnym wywodzi się od herbu ziemi sanockiej, której tereny obecnego powiatu brzozowskiego były częścią od lat siedemdziesiątych XIV wieku do roku 1772, czyli dokładnie czterysta lat W tym miejscu należy dodać, że w niektórych historycznych regionalistycznych publikacjach można znaleźć informacje, jakoby dwugłowy złoty orzeł w błękitnym polu tarczy, wywodzi się, lub był wzorowany na herbie piastowskiego księstwa opolskiego (w błękitnym polu złoty orzeł), którego władca — książę Władysław II Opolczyk, który w latach: 1372 — 1378 sprawował urząd namiestnika Rusi Halickiej (w tym: ziemi przemyskiej i sanockiej). Niestety na potwierdzenie tej hipotezy, brak jest pewnych i jednoznacznych źródeł. Faktem jest jednak, że herb ziemi sanockiej (i przemyskiej) przedstawiający dwugłowego złotego orła używany był do roku 1772, kiedy to został zastąpiony herbem Królestwa Galicji i Lodomerii.

Ostrzew w barwie naturalnej w pas z odrastającymi ku podstawie tarczy trzema liśćmi złotymi nawiązuje do nazwy stolicy powiatu — miasta Brzozowa, sprawiając tym samym, ze herb pełni funkcję tzw. herbu mówiącego. Brzoza na pieczęciach miejskich pojawiła się po roku 1785, kiedy to miasto używało pieczęci z wizerunkiem dwóch brzóz, a między nimi głowa św. Jana Chrzciciela. Brzoza widnieje również w „herbie” Brzozowa nadanym miastu w roku 1896 przez cesarza Franciszka Józefa II. Herb ten do połowy 2009 roku był symbolem miasta Brzozowa.

Uzasadnienie barw: błękitna barwa pola tarczy odwołuje się do barw z herbu ziemi sanockiej, a także symbolizuje czyste niebo, wody Sanu przepływającego przez powiat. Błękit jest także kolorem wiary i Matki Bożej. Natomiast złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, a także króla, jako Pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność.

FLAGA
Flagą jest płat tkaniny o proporcjach: 5 : 8 w barwie błękitnej z godłem z herbu powiatu brzozowskiego.
Uzasadnienie barw flagi podobne jak przy herbie powiatu brzozowskiego. 

 

FLAGA POWIATU BRZOZOWSKIEGO 

BANNER
Bannerem jest płat tkaniny o proporcjach: 4 : 1 w barwie błękitnej na 1/3 wysokości godło z herbu powiatu brzozowskiego.
Uzasadnienie barw banneru podobne jak przy herbie powiatu brzozowskiego.

BANER POWIATU BRZOZOWSKIEGO

PIECZĘĆ
Okrąg o średnicy 36 mm. W otoku napis „POWIAT BRZOZOWSKI”, między napisem „POWIAT” i „BRZOZOWSKI” dwie sześciopromienne gwiazdki. W środku liniowego okręgu (pieczęci) godło z herbu powiatu brzozowskiego.

PIECZĘĆ POWIATU BRZOZOWSKIEGO

 


Zasady i okoliczności używania herbu, flagi, banneru i pieczęci powiatowej.

§ 1

Herb jest głównym elementem pieczęci oraz pozostałych symboli samorządowych: flagi, banneru, chorągwi, sztandaru, proporca i łańcucha Starosty.

§ 2

Herb i pozostałe symbole samorządowe Powiatu Brzozowskiego mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.

§ 3

1. Herbu Powiatu Brzozowskiego używają:
1) Rada Powiatu Brzozowskiego,
2) Starosta Brzozowski,
3) Zarząd Powiatu Brzozowskiego,
4) Starostwo Powiatowe w Brzozowie,
5) Jednostki organizacyjne powiatu oraz powiatowe służby, inspekcje i straże do celów związanych z realizacją zadań ustawowych.
2. Na budynkach administracyjnych będących siedzibą władz powiatowych umieszcza się tablicę z wizerunkiem herbu.
3. Na budynkach będących siedzibami jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 i 5 wizerunek herbu Powiatu Brzozowskiego może być umieszczony na tablicach informacyjnych z nazwą jednostki.

§ 4

W czasie świąt narodowych flagę i banner podnosi się obok flagi państwowej i wojewódzkiej, zgodnie z zasadami określonymi w stosownych przepisach. Dotyczy to budynku będącego siedzibą władz powiatowych, jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży w powiecie.

§ 5

Flaga i banner może być używana podczas uroczystości gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

§ 6

Wizerunek herbu Powiatu, flagi oraz banneru mogą być używane przez inne podmioty do celów niekomercyjnych lub komercyjnych pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu Powiatu Brzozowskiego.

 POBIERZ SYMBOLIKĘ POWIATU BRZOZOWSKIEGO