W ślad za pismem Wykonawcy robót firmy RBDiM w Krośnie Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej:
1. Nr 2061R Izdebki - Hłudno w dniach od 24.06.2024 do 30.08.2024r. w związku z odbudową obiektu mostowego w km 9+463 na potoku Baryczka w m. Hłudno.
2. Nr 2038R Dydnia - Wydrna  w km 3+680-6+810 w m. Wydrna, Izdebki w dniach od 24.06.2024 do 10.07.2024 w godzinach od 8.00 do 17.00  z pominięciem niedziel w związku z wykonaniem przepustów pod koroną drogi i podbudowy MC.
3. Nr 2020R Barycz - Niebylec w km 0+940 - 2+310 w m. Barycz w dniach od 24.06.2024 do 25.06.2024 w godzinach od 8.00 do 17.00 w związku z wykonaniem warstw bitumicznych. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin może ulec wydłużeniu.
Anna Pytlak - ZDP Brzozów