WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY
DS. OBSLUGI PRAWNEJ

ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 426 45 wew. 138

Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi prawnej należy:
1) zapewnienie pomocy prawnej dla Starosty, Zarządu i Rady,

2) udzielanie pomocy prawnej (sporządzanie opinii, udzielanie porad i konsultacji prawnych) komórkom organizacyjnym Starostwa,

3) zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących Skarbu Państwa, Powiatu i Starostwa,

4) opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Starostę i Zarząd,

5) opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Powiatu,

6) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności oraz współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w podejmowaniu czynności egzekucyjnych.

* * *


WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY
DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 426 45 wew. 144


Do podstawowych zadań wieloosobowego stanowiska ds. inwestycji i zamówień publicznych należy:
1) przygotowywanie dokumentacji i realizacja inwestycji powiatowych i remontów, w tym:
    a) przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej,
    b) uzgadnianie dokumentacji,
    c) przygotowywanie przetargów na realizację inwestycji i remontów,
    d) nadzór nad realizacją inwestycji i remontów,
    e) rozliczanie zadań inwestycyjnych po ich zakończeniu,
    f) przygotowywanie dokumentacji przekazania inwestycji w użytkowanie,
    g) sporządzanie sprawozdawczości z realizacji inwestycji i remontów,

2) współpraca przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji powiatowych ze środków zewnętrznych oraz realizacja projektów,

3) weryfikacja materiałów źródłowych wydziałów, stanowiących podstawę do wszczęcia postępowań określonych ustawą prawo zamówień publicznych,

4) prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

5) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań i protestów,

* * *


STANOWISKO PRACY DS. KADR
 ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 426 45 wew. 135

Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska ds. kadr należy:
1) prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa oraz właściwe ich zabezpieczenie,

2) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, obejmującej dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy oraz dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego,

3) prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych,

4) koordynacja organizacji oraz prowadzenie spraw związanych z odbywaniem przez pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych służby przygotowawczej,

5) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, odznaczaniem, awansowaniem, premiowaniem, nagradzaniem i zwalnianiem pracowników Starostwa,

6) prowadzenie dokumentacji związanej z okresową oceną pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych,

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej podnoszenia kwalifikacji, uczestnictwa w szkoleniach i kursach pracowników Starostwa,

8) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych obowiązków wynikających z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o samorządzie powiatowym,

9) nadzór nad wykorzystaniem przez pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych urlopów wypoczynkowych,

10) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem w Starostwie praktyk uczniowskich i studenckich oraz staży,

11) kierowanie pracowników na badania profilaktyczne, ich analiza i nadzór nad terminowością ich wykonania,

12) prowadzenie dokumentacji dotyczącej nagród jubileuszowych pracowników,

13) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,

14) prowadzenie list obecności pracowników Starostwa,

15) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw kadrowych,

16) prowadzenie ewidencji emerytów i rencistów oraz świadczenie pomocy pracownikom Starostwa w przygotowywaniu dokumentacji emerytalnej i rentowej,

17) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent dla kombatantów i osób represjonowanych.

* * *

STANOWISKO PRACY DS. KONTROLI
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 426 45 wew. 135

Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska ds. kontroli należy:
1) przygotowywanie rocznych planów kontroli wewnętrznej, z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych,

2) przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa w zakresie zgodności ich działania z prawem, a w szczególności – stosowania procedur administracyjnych,
przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,

3) przygotowywanie programów kontroli oraz ich przeprowadzanie w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostkach organizacyjnych w zakresie:
   a) sposobu wykonywania – ustalonych kompetencyjnie - zadań Powiatu,
   b) gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości,
   c) funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
   d) wykorzystania wyników kontroli i oceny celowości wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań,

4) sprawowanie nadzoru nad wdrażaniem wniosków i zaleceń pokontrolnych, wydanych po przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych,

5) prowadzenie rejestru kontroli,

6) współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi,

7) przedstawianie Staroście protokołów kontroli oraz informacji o wykorzystaniu materiałów pokontrolnych przez kontrolowane komórki organizacyjne,

8) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg na działalność Starostwa oraz jednostek organizacyjnych,

9) prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

* * *


POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 426 45 wew. 138

1. Do podstawowych zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub przepisach odrębnych.

2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować - za ich zgodą - do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów
konsumentów.

* * *


PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 426 45 wew. 137

1. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, zwany dalej „Pełnomocnikiem ochrony” kieruje pionem ochrony, który tworzą:
1) pracownik biura, który prowadzi całość dokumentacji niejawnej - wytworzonej i przechowywanej w biurze – zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania kancelarii tajnych,

2) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, odpowiedzialny za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymogami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji,

3) administrator systemu teleinformatycznego, odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa, przewidzianych dla systemu teleinformatycznego.

2. Do podstawowych zadań realizowanych przez pion ochrony należy:
   1) organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem biura (kancelarii), w którym przetwarzane i przechowywane są informacje niejawne,
   2) zapewnienie ochrony fizycznej dokumentów oraz systemów i sieci teleinformatycznych zawierających informacje niejawne, oznaczone klauzulą tajności „poufne” lub wyższą,
   3) wykonywanie innych zadań zbieżnych z zakresem realizowanych kompetencji, wynikających z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

3. Pełnomocnik ochrony:
   1) przeprowadza zwykłe postępowanie sprawdzające w stosunku do pracowników, których obowiązki łączą się z dostępem do informacji niejawnych,
   2) wydaje lub odmawia wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
   3) informuje ABW o wydanych lub odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
   4) przeprowadza szkolenia pracowników, którzy otrzymali poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
   5) nadzoruje pracę biura (kancelarii), 
   6) przeprowadza okresową kontrolę ewidencji i rejestracji materiałów niejawnych oraz ich obieg w Starostwie, 
   7) opracowuje i aktualizuje plan ochrony informacji niejawnych w Starostwie i nadzoruje jego realizację, 
   8) zapewnia ochronę systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane informacje niejawne,
   9) zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacuje ryzyko,
   10) prowadzi szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

* * *

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY ZDROWIA 
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 426 45 

1. Pełnomocnik ds. Ochrony Zdrowia prowadzi i odpowiada za realizację zadań Powiatu w zakresie ochrony zdrowia.

2. Do podstawowych zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Zdrowia należy:
   1) realizacja zadań wynikających z wypełniania przez Powiat funkcji podmiotu tworzącego dla Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie, zwanego dalej „Szpitalem”,

2) przygotowywanie materiałów i zestawień do oceny działalności Szpitala oraz przeprowadzanie okresowych kontroli - w ramach nadzoru nad Szpitalem,

3) rozpatrywanie - wpływających do Starostwa - skarg na działalność Szpitala,z wyłączeniem skarg dotyczących działalności medycznej,

4) inicjowanie, opracowywanie , monitorowanie i koordynacja realizacji programów polityki zdrowotnej na terenie Powiatu, sporządzanie sprawozdań z ich realizacji i oceny efektów,

5) opracowywanie rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu,

6) przygotowywanie dokumentów związanych z powoływaniem rady społecznej Szpitala,

7) obsługa komisji konkursowych powoływanych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska kierownicze w Szpitalu,

8) współpraca z organizacjami pozarządowymi, towarzystwami naukowymi i innymi podmiotami w zakresie promocji i ochrony zdrowia.


* * *

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 426 45

1. Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio Staroście.

2. Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych należy:
1) informowanie Starosty oraz pracowników Starostwa, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityki Starostwa w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podziału obowiązków, działań zwiększających świadomość, szkoleń pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz powiązanych z tym audytów,

3) udzielanie - na żądanie – zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania, zgodnie z art. 35 RODO,

4) współpraca z organem nadzorczym,

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

3. Inspektor Ochrony Danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

4. Starosta może powierzyć Inspektorowi Ochrony Danych wykonywanie innych obowiązków, jeżeli nie naruszy to prawidłowego wykonywania zadań wymienionych w ust. 2 i 3.