Wydział Porządku Publicznego,
Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich


ul. 3 Maja 51, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 410 74

 

Pracą Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich kieruje naczelnik.

Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie spraw w zakresie:
1) spraw obronnych:
   a) organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
   b) organizacja i prowadzenie akcji kurierskiej,
   c) przygotowywanie Starostwa, jednostek organizacyjnych oraz instytucji nadzorowanych przez Starostę do funkcjonowania w czasie kryzysów lub podczas wojny,
   d) opracowywanie planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz bieżącej jego aktualizacji,
   e) organizacja i prowadzenie stałego dyżuru,
   f) koordynacja spraw związanych z programem mobilizacji gospodarki, realizacją świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju, realizacją zadań w zakresie przygotowania społecznej służby zdrowia do udzielania pomocy ludności poszkodowanej, w tym poszerzenia bazy szpitalnej i przygotowania zastępczych miejsc szpitalnych,
   g) organizacja szkoleń i ćwiczeń z zakresu obronności.

2) spraw obrony cywilnej:
   a) opracowywanie i aktualizowanie - przy współudziale wydziałów Starostwa oraz jednostek organizacyjnych i innych instytucji szczebla powiatowego - planów obrony cywilnej Powiatu oraz innych dokumentów dotyczących przygotowania i funkcjonowania  obrony cywilnej na terenie Powiatu, a także nadzorowanie i koordynowanie opracowania tych planów w gminach Powiatu,
   b) koordynacja przedsięwzięć dotyczących organizowania i prowadzenia ewakuacji ludności oraz akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym,
   c) nadzór nad tworzeniem i przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej, udzielanie w tym zakresie pomocy gminom Powiatu,
   d) koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków obrony cywilnej w akcjach zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia akcji ratunkowych w tych rejonach,
   e) organizacja, przygotowanie, prowadzenie oraz nadzorowanie szkoleń obronnych i obrony cywilnej dla kadry kierowniczej, organów kierowania, sił OC, instruktorów oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
   f) organizacja i zabezpieczenie funkcjonowania systemów wykrywania i alarmowania (SWA) i wczesnego ostrzegania (SWO),
   g) zabezpieczenie inżynieryjno-techniczne działań obrony cywilnej,
   h) nadzór nad planowaniem i przygotowaniem ochrony dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego,
   i) prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej, będącego na stanie Starostwa,
   j) prowadzenie ewidencji sprzętu obrony cywilnej w Powiecie,

3) spraw zarządzania kryzysowego:
   a) opracowywanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
   b) opiniowanie gminnych planów zarządzania kryzysowego, do zatwierdzenia przez Starostę,
   c) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
   d) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
   e) obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
   f) realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, przy współudziale Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
   g) prowadzenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,

4) spraw obywatelskich:
   a)wydawanie decyzji dotyczących sprowadzania zwłok z zagranicy,
   b) nadzór nad stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz fundacjami mającymi swą siedzibę na terenie Powiatu,
   c) obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
   d) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych,
   e) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń,
   f) analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw,
   g) pomoc cudzoziemcom, uchodźcom i repatriantom,

5) spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:
   a) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników Starostwa przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
   b) bieżące informowanie Starosty o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
   c) sporządzanie i przedstawianie Staroście – co najmniej raz w roku - okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie,
   d) prowadzenie szkoleń bhp pracowników Starostwa,
   e) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
   f) nadzór nad realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Starostwie,
   g) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków,
   h) prowadzenie rejestru oraz dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
   i) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.