Wydział Środowiska i Rolnictwa

ul. 3-go Maja 51, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 410 74 wew. 133, 134, wew. do naczelnika - 132

 

Pracą Wydziału Środowiska i Rolnictwa kieruje naczelnik.

1. Zadania z zakresu geologii realizuje Geolog Powiatowy.

2. Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie spraw w zakresie:

   1) ochrony środowiska:
       a) wydawanie, cofanie i ograniczanie pozwoleń, zezwoleń ustalających warunki korzystania ze środowiska w pozwoleniach zintegrowanych oraz innych dotyczących: ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, wytwarzania odpadów, ochrony przed hałasem,
       b) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
       c) nakładanie na prowadzącego instalacje lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji,
       d) nakładanie na użytkownika dodatkowych wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
       e) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
       f) opracowywanie powiatowego programu ochrony środowiska,
       g) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie opiniowania wojewódzkich i gminnych programów ochrony środowiska,
       h) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi stanowiącymi dochód budżetu Powiatu, przeznaczonymi na ochronę środowiska,

2) gospodarki wodnej i ochrony wód:
    a) zatwierdzanie statutów spółek wodnych, sprawowanie nadzoru i kontroli nad ich działalnością,
    b) współdziałanie w wykonywaniu czynności kontrolnych z innymi organami kontroli, organami administracji publicznej, organami obrony cywilnej oraz organizacjami społecznymi,
    c) stwierdzenie w drodze decyzji przejścia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobów Skarbu Państwa oraz ich wykreślanie z zasobu,

3) ochrony przyrody:
    a) wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów na gruntach stanowiących mienie gminne,
    b) prowadzenie rejestru posiadaczy zwierząt i roślin należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,

4) geologii:
    a) podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
    b) kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze,
    c) udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
    d) zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych,
    e) ustalanie opłaty dodatkowej i opłaty podwyższonej,
    f) określanie wysokości należnej opłaty eksploatacyjnej,

5) leśnictwa i łowiectwa:
    a) nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
    b) przygotowywanie dokumentów dotyczących wypłacania ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, kontrola zalesionych gruntów,
    c) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i zatwierdzaniem uproszczonych planów urządzenia lasów o powierzchni powyżej 10 ha oraz inwentaryzacji stanu lasów o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
    d) wydawanie decyzji w sprawach pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasów,
    e) wydawanie opinii w sprawie rocznego planu zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
    f) dokonywanie ocen udatności upraw leśnych,
    g) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zabiegów ochronnych i zwalczających, w przypadku wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów,
    h) wydawanie zaświadczeń na podstawie przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego,
    i) wydawanie decyzji w sprawie zezwoleń na chwytanie i przetrzymywanie dzikiej zwierzyny,
    j) wydawanie decyzji w sprawie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów rasowych i ich mieszańców,
    k) przygotowywanie dokumentów dotyczących wydzierżawiania obwodów łowieckich, naliczanie czynszu kołom łowieckim,
    l) wydawanie decyzji w sprawie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,

6) rybactwa śródlądowego:
   a) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
   b) rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
   c) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej,
   d) nadzór nad funkcjonowaniem społecznej straży rybackiej Powiatu,

7) udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie:
    a) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów,
    b) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie,
    c) udostępnianie informacji z zakresu ochrony środowiska,

8) gospodarki odpadami:
    a) wydawanie zezwoleń na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów,
    b) nakładanie na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków,

9) planowania i zagospodarowania przestrzennego:
    a) uzgadnianie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych i w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
    b) opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
    c) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych i w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.