Wydział Architektury i Budownictwa
36-200 Brzozów, ul. 3 Maja 51
tel./fax 13 43-410-74

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. bezpośredni do wydziału 13 43-410-56

 

Pracą Wydziału Architektury i Budownictwa kieruje naczelnik.

Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie spraw w zakresie:
1) sprawowania nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania  terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz wymogami ochrony środowiska,

2) sprawowania nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych,

3) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie:
   a) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
   b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

3) stosowania wyrobów budowlanych,

4) kontrolowania posiadania przez osoby posiadające samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,

5) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

6) nakładanie na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,

7) wydawanie pozwoleń na budowę,

8) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonania robót budowlanych nie objętych uzyskaniem pozwolenia na budowę,

9) zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonania robót, nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,

10) przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,

11) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,

12) wydawanie pozwoleń na rozbiórkę,

13) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,

14) zatwierdzanie projektu budowlanego,

15) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

16) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę,

17) wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora,

18) nakładanie obowiązku geodezyjnego wytyczenia w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia,

19) wydawanie dziennika budowy,

20) rozstrzyganie niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,

21) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,

22) przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

23) uzgadnianie projektowanych rozwiązań obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, w zakresie: 
      a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, 
      b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia  terenu, wyprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego, 

24) wydawanie opinii dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

25) przygotowywanie uzgodnień planu miejscowego w zakresie odpowiednich zadań samorządowych,

26) opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

27) uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych lub samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym,

28) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań rządowych lub samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym,

29) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

30) potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego budynku jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,

31) wydawania zaświadczeń o odrębności lokali.