Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

ul. 3-go Maja 51, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 410 74 wew. do naczelnika - 125

Referat Gospodarki Nieruchomościami - wew. 116, 117, 124
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - wew. 112, 104, 106
Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - wew. 102, 107, 108, 110, 111

 

Pracą Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości kieruje naczelnik – Geodeta Powiatowy, który w zakresie realizacji zadań określonych w art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne podlega bezpośrednio Staroście.

1. W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości funkcjonują referaty:
   1) Gospodarki Nieruchomościami,
   2) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którymi kierują kierownicy.

2. Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie spraw:
   1) w referacie Gospodarki Nieruchomościami – w zakresie gospodarki nieruchomościami:
       - tworzenie zasobu nieruchomości Powiatu oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
       - prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
       - prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
       - naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
       - prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i wymianą gruntów,
       - prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,
       - przygotowywanie – przy realizacji celu publicznego – zezwoleń na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do  przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych lub naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
       - przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
       - przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,
       - prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeń z tytułu zwrotu i terminach zwrotu, 
       - zabezpieczanie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki, 
       - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, 
       - zaliczanie wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa, 
       - składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej, 
       - przygotowywanie decyzji związanych z wyrażeniem zgody na nadanie resztówki,
       - prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,
       - prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe,
       - prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobu, zgodnie z ustawą o lasach, 
       - występowanie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieodpłatne przekazanie gruntów na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, służącymi wykonywaniu zadań własnych, 
       - przygotowywanie – na wniosek osób fizycznych – decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności, 
       - prowadzenie spraw związanych ze zwrotami działek pod zabudowaniami oraz działek dożywotniego użytkowania, 
       - prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,
       - przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych - uznanej za zbędną - na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, 
       - prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe, 
       - prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji, 
       - prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniami projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych, 
       - przygotowywanie decyzji nakładających obowiązek zdjęcia próchnicznej warstwy gleby oraz jej wykorzystania, 
       - prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych, ze względu na ochronę gleb przed erozją, 
       - przygotowywanie decyzji nakładających na osoby powodujące utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji, 
       - przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych  i leśnych, 
       - prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie, 
       - prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za niezakończenie  w określonym terminie, rekultywacji gruntów zdewastowanych, 
       - prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
       - prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, 
       - ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
       - ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, 

2) w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – w zakresie geodezji i kartografii:
    - prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
    - koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenów,
    - zakładanie osnów szczegółowych,
    - zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
    - przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych, dotyczących nieruchomości,
    - prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
    - prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
    - wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych,
    - wydawanie odpłatnie – na żądanie właścicieli – wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
    - zapewnienie gminom, Marszałkowi Województwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
    - sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych, objętych ewidencją gruntów i budynków,
    - prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego.