Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 426 45 wew. 147, wew. do naczelnika - 145

 

Pracą Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji kieruje naczelnik.

Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie spraw w zakresie:
1) edukacji publicznej:
   a) wykonywanie zadań organu założycielskiego i prowadzącego - dla szkół i placówek oświatowych - określonych w odrębnych przepisach,
   b) merytoryczne przygotowywanie konkursów na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej,
   c) przygotowywanie propozycji oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
   d) organizowanie i prowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego,
   e) opiniowanie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat jest organem prowadzącym,
   f) zapewnianie odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz realizacja orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego,
   g) kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
   h) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
   i) prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych,
   j) współpraca z organem nadzoru pedagogicznego, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
   k) współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie wynikającym z ustawy o związkach zawodowych i przepisów prawa,
   l) obsługa programu stypendialnego Powiatu im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki,

2) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy:
   a) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie spraw merytorycznych,pozostających w kompetencji Starosty,
   b) współpraca przy opracowywaniu strategii i programów rozwojowych Powiatu,

3) promocji Powiatu:
   a) bieżąca współpraca ze środkami masowego przekazu, dotycząca działalności organów Powiatu – zapewnienie obsługi medialnej posiedzeń Rady, Zarządu, uroczystości,
   b) przygotowywanie własnych materiałów informujących o pracy bieżącej oraz planach i zamierzeniach władz Powiatu, ich udziale w wydarzeniach ważnych dla regionu i kraju,
   c) przygotowywanie i prowadzenie działalności wydawniczej o charakterze informacyjnym, promującym Powiat,
   d) inicjowanie i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, fundacji i inicjatyw społecznych promujących Powiat,
   e) organizowanie i uczestnictwo w wystawach, targach regionalnych i ogólnopolskich imprezach promocyjnych,
   f) redakcja strony internetowej Powiatu,
   g) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej - we współpracy z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Starostwa,
   h) opracowywanie i skład miesięcznika powiatowego – Brzozowskiej Gazety Powiatowej, 
   i) nawiązywanie i monitorowanie współpracy pomiędzy Powiatem a partnerami zagranicznymi,
   j) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem tytułu „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego”,
  k) współpraca przy opracowywaniu strategii i programów rozwojowych Powiatu,

4) kultury oraz ochrony i opieki nad zabytkami:
   a) organizacja obchodów Dnia Patrona Powiatu oraz obchodów świąt państwowych i rocznic,
   b) współdziałanie z jednostkami upowszechniania kultury na terenie Powiatu,
   c) podejmowanie działań wspierających rozwój twórczości artystycznej,
   d) prowadzenie spraw związanych z dziedzictwem kulturowym i rozwojem kultury,
   e) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie prowadzenia rejestru oraz ochrony dóbr kultury na terenie Powiatu,
   f) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem przez Powiat dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
   g) organizacja na terenie powiatu obchodów rocznic, w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,

5) kultury fizycznej i turystyki:
   a) rejestracja i prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej,
   b) opracowywanie rocznego powiatowego kalendarza szkolnych imprez sportowych,
   c) wspieranie działalności lokalnych związków sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej i turystyki,
   d) prowadzenie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,
   e) współdziałanie ze szkołami ponadgimnazjalnymi w dziedzinie rozwoju sportu szkolnego,

6) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych:
   a) opracowywanie programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi – na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie – we współdziałaniu z wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi,
   b) opracowywanie regulaminu dofinansowywania z budżetu powiatu imprez i przedsięwzięć 
       - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne, 
   c) współpraca z organizacjami pozarządowymi polegająca na wzajemnej informacji i konsultacji projektów aktów normatywnych, 
   d) przygotowywanie i przeprowadzanie otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, 
   e) kontrola i ocena realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym, we współdziałaniu z wydziałami Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi, 
   f) przygotowywanie informacji i sprawozdań na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.