Wydział Finansowy

ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 426 45 wew. 134

 

Pracą Wydziału Finansowego kieruje Skarbnik przy pomocy Głównego Księgowego Starostwa.

Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie spraw w zakresie:
1) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej budżetu Powiatu i Starostwa:
   a) pobieranie, gromadzenie i egzekucja dochodów Powiatu,
   b) pobieranie, gromadzenie i egzekucja dochodów Skarbu Państwa,
   c) wydatkowanie środków budżetu Powiatu,
   d) gromadzenie i wydatkowanie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
   e) finansowanie zadań inwestycyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych,

2) przekazywanie środków finansowych na rachunki jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży,

3) prowadzenie kasy Starostwa,

4) naliczanie wynagrodzeń pracowników Starostwa,

5) prowadzenie dokumentacji podatkowej i ubezpieczeniowej, związanej z wynagrodzeniami pracowników Starostwa,

6) prowadzenie ewidencji majątku Powiatu i składników rzeczowych Starostwa,

7) prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa,

8) prowadzenie rejestru VAT i jego rozliczanie z urzędem skarbowym,

9) rozliczanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań powierzonych,

10) obsługa finansowo-księgowa funduszy pomocowych,

11) współpraca z bankiem wykonującym obsługę bankową Powiatu,

12) prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem projektu budżetu Powiatu wraz z uzasadnieniem,

13) opracowywanie formularzy i instrukcji dla komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb inspekcji i straży - sporządzających wnioski do projektu budżetu,

14) opracowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu,

15) sporządzanie projektów rocznych i okresowych informacji z wykonania budżetu Powiatu,

16) sporządzanie zbiorczych informacji i sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Powiatu oraz dokonywanie analizy wykonania budżetu na podstawie danych jednostkowych.