Wydział Organizacyjno-Administracyjny

ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 426 45 wew. 143, wew. do naczelnika - 136 lub bezp. 13 43 409 13

 

Pracą Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego kieruje naczelnik.
Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie spraw w zakresie:
1) obsługi Rady i jej komisji oraz Zarządu:
   a) przygotowywanie i zabezpieczanie terminowego doręczania zawiadomień i materiałów na posiedzenia,
   b) zapewnienie obsługi techniczno – biurowej posiedzeń,
   c) sporządzanie protokołów z posiedzeń,
   d) prowadzenie rejestru uchwał, wniosków i interpelacji radnych, przekazywanie ich do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym Starostwa lub jednostkom organizacyjnym,
   e) przekazywanie podjętych uchwał Rady lub Zarządu właściwym organom nadzoru,
   f) opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady i jej komisji oraz Zarządu,
   g) prowadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego,
   h) pomoc administracyjna w realizacji - przez Przewodniczącego Rady Powiatu –  obowiązków związanych ze składaniem przez radnych oświadczeń majątkowych,
   i) organizowanie i prowadzenie transmisji z sesji Rady,

2) obsługi organizacyjnej, technicznej, informatycznej i archiwizacyjnej Starostwa:
   a) prowadzenie spraw związanych z bieżącym zabezpieczeniem, zarządzaniem i ubezpieczaniem budynków i lokali administracyjnych Starostwa,
   b) prowadzenie sekretariatów,
   c) prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem,
   d) zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne oraz wyposażanie pomieszczeń,
   e) zarządzanie siecią komputerową, nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sieci i sprzętu informatycznego,
   f) zapewnienie obsługi serwisowej dla użytkowanego sprzętu,
   g) prowadzenie i aktualizacja materiałów informacyjnych i adresowych dla potrzeb Starostwa oraz urzędowych tablic informacyjnych,
   h) przekazywanie ogłoszeń i materiałów informacyjnych do publikacji w prasie o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim,
   i) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i obiektach Starostwa,
   j) prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców, ewidencji przebiegu i kart drogowych dla samochodów służbowych, dokonywanie regularnych rozliczeń kierowców tych samochodów z zakupionego paliwa, oleju i części zamiennych, 
   k) prowadzenie archiwum zakładowego i współpraca z archiwum państwowym, 
   l) realizacja zadań finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rzecz pracowników Starostwa, 
   ł) zaopatrzenie pracowników w odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej. 

3) prowadzenie spraw związanych z organizacją świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu,

4) prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby ustawowo do tego zobligowane,

5) prowadzenie rejestru zarządzeń, upoważnień i pełnomocnictw Starosty do załatwiania w Jego imieniu określonych spraw,

6) prowadzenie centralnego rejestru umów,

7) zabezpieczenie organizacyjne i lokalowe wyborów do rady powiatu.