REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH


§ 1.1. Biuro Rzeczy Znalezionych, zwane dalej „Biurem”, prowadzone jest w Wydziale Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3-go Maja 51, II piętro, pokój 35.

2. Biuro czynne jest w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30.
3. Informację o godzinach funkcjonowania Biura zamieszcza się na tablicach informacyjnych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

§ 2. Przedmiotem działalności Biura jest:
1) odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy, jeśli znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy albo jeżeli nie zna miejsca zamieszkania osoby uprawnionej;
2) przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych na obszarze Powiatu Brzozowskiego lub jeżeli znalazca zamieszkuje na terenie Powiatu;
3) prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych;
4) poszukiwanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy;
5) niezwłoczne wzywanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy;
6) udzielanie wyjaśnień o depozytach osobom zgłaszającym swe prawa;
7) przekazywanie rzeczy znalezionych właściwym jednostkom organizacyjnym Policji albo Żandarmerii Wojskowej - w przypadku gdy przewidują to przepisy ustawy o rzeczach znalezionych, ze względu na jej szczególne właściwości;
8) podejmowanie czynności w celu sprzedaży rzeczy ulegającej szybkiemu zepsuciu lub której przechowanie byłoby związane z kosztami niewspółmiernie wysokimi w stosunku do jej wartości rynkowej lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie jej wartości rynkowej - z wolnej ręki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
9) występowanie do sądu o zarządzenie sprzedaży rzeczy znalezionej w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie jej wartości rynkowej, a której przechowanie byłoby związane z kosztami niewspółmiernie wysokimi w stosunku do jej szacunkowej wartości lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie jej szacunkowej wartości;
10) dokonywanie w przypadku o którym mowa w pkt. 9 sprzedaży rzeczy w drodze licytacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o egzekucji z ruchomości;
11) informowanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy o kosztach przechowywania rzeczy oraz utrzymania jej w należytym stanie, a także kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy;
12) wydawanie rzeczy znalezionej osobie uprawnionej do jej odbioru po zapłaceniu przez nią kosztów o których mowa w pkt.11;
13) zawiadamianie znalazcy o tym, że rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w terminie określonym w art. 187 Kodeksu cywilnego, oraz wzywanie go do odbioru rzeczy w terminie, który nie może być krótszy niż 2 tygodnie.

§ 3. 1. Rzeczy znalezione i dostarczone do Biura przechowuje się w szafie zamykanej na klucz, magazynie, sejfie lub w banku do czasu:
1) odbioru przez właściciela ,
2) odbioru, po spełnieniu przewidzianych prawem warunków przez znalazcę,
3) sprzedaży,
4) likwidacji niepodjętego depozytu.
2. Starostwo Powiatowe w Brzozowie nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny znalezionych rzeczy.
3. Przechowanie rzeczy znalezionych w Biurze jest nieodpłatne.
4. Do kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy wlicza się:
1) koszty publikacji ogłoszenia w prasie;
2) koszty wezwania do odbioru rzeczy;
3) koszty wysyłki rzeczy (na prośbę osoby upoważnionej do odbioru).


§ 4. 1. Biuro może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.
2. Biuro może odmówić przyjęcia rzeczy jeżeli istnieją podstawy do uznania, że została porzucona z zamiarem wyzbycia się jej własności.

§ 5. 1. Biuro może odmówić znalazcy przyjęcia rzeczy, którą znalazł w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, która winna być oddana zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego.

2. Biuro przyjmuje rzeczy znalezione od zarządcy, o którym mowa w ust. 1 po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

§ 6. Biuro nie przechowuje znalezionych zwierząt. Opiekę zwierzętom zapewniają schroniska dla zwierząt, stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

§ 7. Pracownicy Biura zobowiązani są do podejmowania działań dla udzielania znalazcom informacji o innych organach lub jednostkach uprawnionych do odbioru, a w szczególności wskazania, że:
1) najbliższej jednostce Policji znalazca powinien niezwłocznie oddać znalezioną rzecz, której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy oraz w razie znalezienia rzeczy, której posiadanie wymaga szczególnego zezwolenia organów państwowych, jak broń, amunicja, materiały wybuchowe;
2) zarządcy budynku lub pomieszczenia albo zarządcy środka transportu publicznego należy przekazać rzeczy znalezione w budynku publicznym albo w innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności oraz rzeczy znalezione w wagonie kolejowym, na statku lub w innym środku transportu publicznego.

§ 8. 1. Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez Biuro stwierdza się w sporządzonym przez pracownika protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Wzór protokołu oraz przyjęcia zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu. Protokół i zawiadomienie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji Biura, drugi egzemplarz otrzymuje znalazca rzeczy.
2. Kopię wydanego poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy lub znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy przechowuje się w dokumentach Biura.

§ 9. Biuro prowadzi ewidencję rzeczy znalezionych zawierającą następujące dane:
1) liczba porządkowa;
2) data przyjęcia rzeczy;
3) imię, nazwisko i adres znalazcy (lub nazwa i siedziba podmiotu) oraz jego podpis (podpis osoby przekazującej rzecz w imieniu podmiotu);
4) opis rzeczy z uwzględnieniem jej rodzaju i ilości;
5) czas i miejsce znalezienia;
6) miejsce przechowywania;
7) dane osoby uprawnionej do odbioru i data wydania rzeczy;
8) data przejścia rzeczy na własność znalazcy;
9) data przekazania rzeczy innym podmiotom uprawnionym, w tym Policji, Żandarmerii Wojskowej, muzeum państwowemu albo samorządowemu, bibliotece albo archiwum państwowemu,
10) data przejścia rzeczy na własność Powiatu Brzozowskiego;
11) data przejścia rzeczy na własność Skarbu Państwa;
12) uwagi.

§ 10. 1. Znalezione środki pieniężne po sporządzeniu opisu zawierającego liczbę banknotów lub monet, a także ich walut i nominałów, Biuro przechowuje na rachunku depozytowym Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
2. Znalezione papiery wartościowe, po sporządzeniu opisu zawierającego liczbę i rodzaj dokumentów ze wskazaniem ich wartości, numeru serii lub innego właściwego oznaczenia, oznaczenie emitenta lub wystawcy dokumentu oraz osoby uprawnionej według jego treści, Biuro przechowuje zabezpieczone w kasie pancernej lub niezwłocznie oddaje na przechowanie bankowi obsługującemu Starostwo Powiatowe w Brzozowie. Po znalezieniu papieru wartościowego lub innego dokumentu, którego posiadanie legitymuje do świadczenia, Biuro niezwłocznie zawiadamia emitenta lub wystawcę dokumentu, podając dokładne oznaczenie tego dokumentu. Do momentu przekazania depozytu emitentowi lub wystawcy, winien on być zabezpieczony w kasie pancernej.
3. Znalezione złoto, platyna, srebro, w tym monety, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamieni szlachetnych, pereł oraz koralu, po sporządzeniu ich szczegółowego opisu, Biuro przechowuje zabezpieczone w kasie pancernej, w skrytce sejfowej lub niezwłocznie oddaje na przechowanie bankowi obsługującemu Starostwo Powiatowe w Brzozowie.

§ 11. 1. Biuro niezwłocznie podejmuje poszukiwania osoby uprawnionej i wzywa do odbioru rzeczy.
2. W przypadku, gdy nazwisko i miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do odbioru jest znane, Biuro niezwłocznie wzywa tę osobę listem poleconym do odbioru rzeczy pod rygorem skutków przewidzianych w art. 187 Kodeksu cywilnego, tj. przejścia ich na własność znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom, Skarbu Państwa jeżeli rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym lub Powiatu Brzozowskiego.
3. W przypadku gdy adres zamieszkania albo siedziby osoby uprawnionej do odbioru rzeczy nie jest znany, Biuro występuje do organu prowadzącego właściwą ewidencję, rejestr lub zbiór danych o udzielenie informacji umożliwiających ustalenie tego adresu.
4. W przypadku gdy brak jest możliwości doręczenia wezwania do odbioru rzeczy osobie uprawnionej lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wezwanie wywiesza się na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Brzozowie, przez okres roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy, oraz zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Jeżeli szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5000 złotych, Biuro zamieszcza również ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

§ 12. 1. W przypadku wydania rzeczy znalezionej osobie uprawnionej Biuro jest zobowiązane do:
1) ustalenia tożsamości osoby uprawnionej;
2) przyjęcia oświadczenia o zgubieniu rzeczy z uwzględnieniem daty, miejsca i cech charakterystycznych rzeczy i ewentualnego dowodu potwierdzającego posiadanie zgubionej rzeczy;
3) sprawdzenia prawdziwości treści oświadczenia ze stanem faktycznym wynikającym z zapisów ewidencyjnych;
4) ustalenia kosztów związanych z przechowywaniem rzeczy;
5) uzyskania dowodu uiszczenia przez osobę uprawnioną opłaty z tytułu kosztów przechowywania rzeczy oraz utrzymania jej w należytym stanie, a także  kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy;
6) pouczenia osoby uprawnionej o przysługujących znalazcy uprawnieniach.
2. Z czynności związanych z wydaniem rzeczy znalezionej osobie uprawnionej, sporządza się protokół wydania rzeczy zawierający:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej;
2) cechy dokumentu na podstawie którego sprawdzono tożsamość osoby uprawnionej;
3) opis wydanej rzeczy z podaniem liczby porządkowej z księgi magazynowej;
4) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika wydającego rzecz z depozytu;
5) datę wydania rzeczy znalezionej;
6) stwierdzenie uiszczenia opłaty z tytułu zwrotu kosztów;
7) informacje dodatkowe i adnotacje urzędowe, w tym o prawach przysługujących znalazcy rzeczy.
3. Biuro uprawnione jest do zatrzymania rzeczy w przypadku nie uiszczenia opłaty z tytułu zwrotu kosztów.
4. Wzór „Protokołu wydania rzeczy z depozytu” określa załącznik nr 3 do Regulaminu.
5. Protokół wydania rzeczy z depozytu Biura sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji Biura, drugi egzemplarz otrzymuje odbiorca rzeczy - osoba uprawniona lub znalazca.

§ 13. 1. Biuro zawiadamia znalazcę, który zażądał znaleźnego, o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej oraz o jej adresie albo siedzibie.
2. W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w terminie określonym w art. 187 Kodeksu cywilnego, Biuro zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się Powiat Brzozowski.
3. Biuro wydaje znalazcy, który odebrał rzecz, zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

§ 14. 1. Stosownie do art.188 Kodeksu Cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej przez Biuro wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom.
2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa.
3. Inne rzeczy znalezione stają się własnością Powiatu Brzozowskiego po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
4. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, Powiat Brzozowski albo Skarb Państwa -wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.