Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 15 marca 2019 roku (piątek) o godz. 13:00 odbędzie się
VI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Odczytanie porządku obrad sesji.
3.    Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.  Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie oraz informacja dotycząca potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim.
7.   Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.
 
8.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a) stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie,
 
b) stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie,
 
c) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie w I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie,
 
d) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Dwujęzycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie oraz Gimnazjum Nr 2 Specjalnego wchodzącego w skład  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. bł. ks. B. Markiewicza w Brzozowie, 
 
e) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Programu Stypendialnego Powiatu Brzozowskiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
 
f)  założenia przedszkola specjalnego,
 
g) określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2019 roku, 
 
h) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzozowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzozowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.”,
 
i) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
 
j) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029.
 
9.   Wolne wnioski.
10.   Zamknięcie sesji.
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik