W okresie od 4 do 28 marca 2019 r. na terenie powiatu Starosta Brzozowski przy współudziale: Burmistrza Brzozowa, Wójtów Gmin: Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec, a także Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sanoku, zorganizuje przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających w 2019 r. obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej dokona Powiatowa Komisja Lekarska w Brzozowie, pracująca w składzie 3 – osobowym: Przewodniczący (lekarz medycyny; chirurg lub internista), Sekretarz (pracownik Starostwa Powiatowego w Brzozowie) oraz pracownik średniego personelu medycznego (wykonuje podstawowe badania) – pracownik Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie. Nadzór nad działalnością Powiatowej Komisji Lekarskiej sprawować będzie Wojewódzka Komisja Lekarska w Rzeszowie działająca jako organ II instancji.

Organizacją i przebiegiem Kwalifikacji Wojskowej na terenie powiatu kieruje Starostwo Powiatowe w Brzozowie.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej, a zarazem miejscem przeprowadzanej kwalifikacji będzie budynek Brzozowskiego Domu Kultury, usytuowany przy ul. Armii Krajowej 3 w Brzozowie.
Harmonogram stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej z poszczególnych gmin podajemy poniżej.

Data stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej

MĘŻCZYŹNI
1. Nozdrzec - 04 - 05.03.2019
2. Dydnia 06 - 07.03. 2019
3. Domaradz - 08 – 11. 03. 2019
4. Haczów - 12 – 13. 03. 2019 
5. Jasienica Rosielna - 14 - 15.03. 2019
6. Brzozów - 18 – 26.03. 2019

KOBIETY
Wszystkie gminy27-28.03.2019