Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 14 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 13:00 odbędzie się
III SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Odczytanie porządku obrad sesji.
3.   Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji. 
4.   Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.   Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 
6.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029,
b) uchwały budżetowej na 2019 rok,
c) przyjęcia do prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku,
d) desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,
e) delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 
7.   Wolne wnioski.
8.    Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik