Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 26 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz. 13:00 odbędzie się

XLI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie,
ul. 3 Maja 51.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja dotycząca stanu dróg powiatowych.
7. Ocena działalności Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2017 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2017,
b) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2017 rok,
c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
d) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok,
e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2018-2029,
f) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brzozowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik