Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 29 maja 2018 roku (wtorek) o godz. 815 odbędzie się

XL SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

      
 Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2018-2029.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.
                                                

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik