Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 12 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 13-tej odbędzie się
XXXIX SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie oraz informacja dotycząca potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania 
i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2018 - 2019”,
b) określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2018 roku,
c) przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Droga do zatrudnienia - program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na brzozowskim rynku pracy”,
d) wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Brzozowie do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa twoją szansą na zatrudnienie”, w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 17 stycznia 18, 38-200 Jasło w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Priorytet inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe oraz przyjęcia przez PUP w Brzozowie zobowiązania do pokrycia wkładu własnego w zakresie realizacji tego projektu w formie wkładu pieniężnego,
e) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brzozowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
f) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok,
g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2018-2027,
h) rozpatrzenia skargi 
 
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.
                                                 Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie 
Henryk Kozik