Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 23 sierpnia 2017 roku (środa) o godz. 14-tej odbędzie się:

XXXII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3 Maja 51.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2017 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2017-2025.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik