Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 22 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz. 12-tej odbędzie się:

XXXI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3 Maja 51.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja dotycząca stanu dróg powiatowych.
7. Ocena działalności Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2016 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2016,
b) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2016 rok,
c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
d) zmian uchwały budżetowej na 2017 rok,
e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2017-2025,
f) zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2017 roku.

10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik