Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 22 lutego 2017 roku (środa) o godz. 13-tej odbędzie się:

XXVIII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3 Maja 51.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku.
7. Sprawozdania z działalności powiatowych służb, straży i inspekcji za 2016 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
b) uchwalenia statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie,
c) wprowadzenia zmian w statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie,
d) uchwalenia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2017 rok”,
e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2017 roku,
f) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od której odstąpiono,
g) zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik