Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Brzozowskiego w 2017 roku, w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych i w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu współpracy powiatu brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” przyjętego Uchwałą Nr XXIV/129/2016 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 28 listopada 2017 roku.

Termin i warunki składania ofert:
1) oferty należy składać (pocztą lub osobiście) w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzozowie – pokój nr 4 (III piętro) ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów do 3 marca 2017 r. do godz. 15.30 (w przypadku wysyłki pocztowej decyduje data wpływu do urzędu),
2) oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej nazwą zadania i adresem zwrotnym oferenta,
3) w opisanej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta,
4) oferty przesłane w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres i po wyznaczonym terminie oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą brały udziału w konkursie.

Szczegółowe  informacje na temat konkursu opublikowane są na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Do pobrania:
- uchwała Nr 215/17 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 9 lutego 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania z zakresu pomocy społecznej.
- Załącznik do uchwały

- wzór oferty