Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego, 

że w dniu 28 listopada 2016 roku (poniedziałek) o godz. 13-tej

odbędzie się: XXIV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

 


Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie

przy ul. 3 Maja 51.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Brzozowie,
b) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”,
c) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2017 roku,
d) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2016 roku,
e) zmian uchwały budżetowej na 2016 rok,
f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2016-2022.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik