Z A W I A D O M I E N I E 
Informuję się, że w dniu 19 czerwca 2024 roku (środa) o godz. 13:00
odbędzie się III sesja Rady Powiatu w Brzozowie 


1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Ocena działalności Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:      
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Brzozowskiego i nadania jej statutu.
8. Raport o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2023 roku:
a) debata nad raportem o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2023 roku,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Brzozowie.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2023 rok:
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2023,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2023 rok.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.    

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Kozik