Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 24 kwietnia 2024 roku (środa) o godz. 13:00
odbędzie się LXIII sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za okres kadencji.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2028”,
b) uchwalenia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą domową na lata 2024-2028”.
c) zmian uchwały budżetowej na 2024 rok,
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2024-2029.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik