Z A W I A D O M I E N I E 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego, 
że w dniu 21 lutego 2024 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się 
LXI sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.    

1.    Otwarcie sesji.
2.    Odczytanie porządku obrad sesji.
3.    Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Brzozowski za 2023 rok.
7.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok.
8.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2024 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2024-2029, 
c) przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata  2024 – 2028”,
d) określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2024 roku,
e) uchylenia uchwały własnej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2024 roku.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

                                                                                          
                                                                                  Przewodniczący
                                                                                   Rady Powiatu w Brzozowie 
                                                                                            Henryk Kozik