Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 24 stycznia 2024 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
LX sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2023 roku.
7. Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie oraz informacja dotycząca potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce.
9. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2023 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia planów pracy Rady Powiatu oraz stałych Komisji Rady Powiatu na 2024 rok,
b) zmiany uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Brzozowskiego,
c) zmian uchwały budżetowej na 2024 rok,
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2024-2029,
e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia na rok 2024 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od której odstąpiono,
f) przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób bezrobotnych z Powiatu Brzozowskiego (II).
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik